ఒకదానిపై శ్రద్ధ పెట్టినప్పుడుమీ మెదడులో ఏం జరుగుతుంది

3,643,412 views |
మెహది ఆర్డి ఖాని సెడ్లర్ |
TED2017
• April 2017