در موقع “توجه“ چه اتفاقی‌ در مغز شما می‌افتد؟

3,659,498 views |
مهدی اوردیخانی سیدلر |
TED2017
• April 2017