چرا پزشک شما باید به عدالت اجتماعی اهمیت دهد

1,337,480 views |
ماری باست |
TEDMED 2015
• November 2015