چگونه فیلیس ویتلی توجه جهان را جلب کرد - چریتا گینی

186,120 views |
چریتا گینی |
TED-Ed
• August 2022