یک روز در عصر طلایی اسلامی - بیرته کریستیانسن و پترا سیپشتاین

365,250 views |
بیرته کریستیانسن و پترا سیپشتاین |
TED-Ed
• March 2023