Astana
x = independently organized TED event

This event occurred on
August 19, 2023
Astana, Astana
Kazakhstan

In the spirit of ideas worth spreading, TEDx is a program of local, self-organized events that bring people together to share a TED-like experience. At a TEDx event, TEDTalks video and live speakers combine to spark deep discussion and connection in a small group. These local, self-organized events are branded TEDx, where x = independently organized TED event. The TED Conference provides general guidance for the TEDx program, but individual TEDx events are self-organized (subject to certain rules and regulations).


Tauelsizdik Av 34
Astana, Astana
Kazakhstan
Event type:
Standard (What is this?)
See more ­T­E­Dx­Astana events

Speakers

Speakers may not be confirmed. Check event website for more information.

SAMRATTAMA *

SAMRATTAMA (Самрат Иржасов) Сөз, музыка және кино өнерімен айналысатын әртіс Конференцияда Самрат өз кіндігіңді оралып, заманауи емес, өз уақытының көшпендісі болу жайлы ойын ортаға салмақ. Тұран университетін «ойын кино режиссурасы» мамандығы бойынша тәмамдап, Алматы қаласындағы «Interius», «ArtиШок», «СЛОГ» сияқты тәуелсіз театрлардың әртісі болған. Қазір Самрат SAMRATTAMA лақап атымен өнер көрсетіп, өзін тануға талпынатын еркін музыкалық перфоманс-әртіс. *************** SAMRATTAMA (Самрат Иржасов) Артист, практикующий в слове, музыке и кино Его выступление будет посвящено тому, как вновь обрести свою пуповину, как не быть современным номадом, а стать своевременным. Окончил Университет Туран по специальности “Режиссура игрового кино", был артистом независимых театров в городе Алматы, таких как "Interius", "ArtиШок", "СЛОГ". В данный период своего творческого пути Самрат – вольный музыкальный перфоманс-артист под псевдонимом SAMRATTAMA, желающий заново себя познать. *************** SAMRATTAMA (Samrat Irzhasov) Artist practicing in words, music and cinema His performance is be devoted to the topics of how to find your umbilical cord again, how not to be a modern nomad, but to become timely. He graduated from the University of Turan with a degree in Fiction Film Directing. He was an artist in independent theatres in Almaty, such as “Interius”, “ArtiShock”, “SLOG”. At this period of his creative career, Samrat is a free musical performance artist under the pseudonym SAMRATTAMA, who wants to rediscover himself.

Айжан Альжанова

«Мама Про» әлеуметтік жағдайы осал әйелдерді қолдау және дамыту қорының тең-негізін қалаушы және жетекшісі Дамуында ерекшелігі бар балалар тәрбиеленетін отбасыларды қолдайтын қор құруға Айжанның ана атанудағы тәжірибесі себеп болған. Конференцияда Айжан өз жолы туралы және «Мама Про» жобасының қатысушылары жайлы ой бөліспек. Айжан – Назарбаев Университеті Жоғары білім беру мектебінің ғылым магистрі, сонымен қатар Канадалық экспоненциал коучинг академиясын тәмамдаған лайф-коуч. Оның болашақ жоспарлары «Мама Про» қорымен тығыз байланысты. Айжан қор жұмысының дамуында ерекшелігі бар балалар тәрбиеленетін отбасылардың мәселелерін жүйелі шешуге көмектесетініне сенімді. Жұмыс істейтін аналарға қолдау көрсетіп, Қазақстандағы әйелдердің ойлау дағдысын жақсы жаққа өзгертуді армандайды. ***** Со-основатель и руководитель ОФ “Фонда поддержки и развития социально уязвимых женщин “Мама Про” Материнский опыт привел ее к созданию фонда в поддержку семей, в которых воспитываются дети с особенностями в развитии. В своем выступлении она расскажет о своем пути и об историях участниц проекта “Мама Про”. Айжан – магистр наук Высшей Школы Образования Назарбаев Университета, также закончила Канадскую академию экспоненциального коучинга и стала лайф-коучем. Планы на будущее тесно связаны с фондом "Мама Про", который, как она верит, добьется системных решений проблем семей, где растут дети с особенностями в развитии. В личной карьере мечтает поддерживать работающих мам и менять мышление женщин в Казахстане. ***** Co-founder and head of the PF “Fund for the support and development of socially vulnerable women “Mama Pro” Her experience as a mother led her to create the fund to support families raising children with special needs. In her speech, she talks about her journey and the stories of the participants of “Mama Pro” project. Aizhan is a Master of Science from the Nazarbayev University Graduate School of Education, also graduated from the Canadian Academy of Exponential Coaching and became a life coach. Her plans for the future are closely connected with the Mama Pro Fund, which she believes will achieve systemic solutions to the problems of families with children with special needs. In her personal career, she dreams of supporting working mothers and changing the thinking of women in Kazakhstan.

Берікбол Дүкеев

Берікбол Дүкеев Зерттеуші, СДУ құқық және әлеуметтік ғылымдар факультетінің ғылым істері жөнінде фасилитаторы, Бішкектегі ЕҚЫҰ Академиясының кіші ғылыми қызметкері Берікбол Дукеев Австралия Ұлттық университетінің саясат және халықаралық қатынастар бойынша PhD дәрежесіне ие. Австралияда, Германияда, АҚШ-та және Қазақстанда әртүрлі мемлекеттік, жеке және халықаралық ұйымдарда жұмыс істеген. Ғалымның қызығушылықтары саясат, қоғам және қауіпсіздіктің тоғысуы төңірегінде өрбиді. ************ Берикбол Дукеев Фасилитатор по науке факультета права и социальных наук СДУ, младший научный сотрудник Академии ОБСЕ в Бишкеке Имеет докторскую степень в области политики и международных отношений Австралийского национального университета. Работал в различных государственных, частных и международных организациях в Австралии, Германии, США и Казахстане. Интересы ученого находятся на стыке политики, общества и вопросов безопасности. ************ Berikbol Dukeyev Science Facilitator, Faculty of Law and Social Sciences at SDU, Junior Research Fellow of the OSCE Academy in Bishkek He holds a PhD in Politics and International Relations from the Australian National University. Worked in various public, private and international organizations in Australia, Germany, USA and Kazakhstan. His research interest includes intersections of politics, society, and security. His publications appeared at OpenDemocracy and Central Asian Affairs. Previously, he was a Sessional Academic at ANU, a Central Asia Fellow at George Washington University, and a Research Fellow at the Institute for Strategic Studies under the President of the Republic of Kazakhstan.

Гүлнұр Қалимулдина

Гүлнұр Калимулдина Назарбаев Университетінің профессоры, Advanced Composites лабораториясының директоры Гүлнұр Калимулдина – жаңа технологиялар саласында зерттеулер жасап жүрген ғалым. Энергияны жинау және сақтандыру жүйелері жайлы ғылыми жұмыстардың авторы. Жапонияда PhD дәрежесін алған Гүлнұр кейінгі төрт жыл көлемінде бірегей жаңа технология – “Наногенераторды” дамытумен айналысуда. Конференция қатысушылары бұл ғылыми жаңалықтың ерекшелігімен мен болашағымен танысуға мүмкіндік алмақ. *********** Гульнур Калимулдина Профессор Назарбаев Университета, директор лаборатории Advanced Composites Гульнур Калимулдина – ученая в сфере новых технологий, автор научных работ по системам сбора и сохранения энергии. На протяжении 4 лет после получения степени PhD в Японии работала над созданием уникальной новой технологии – “Наногенератора”. Участники конференции получат возможность ознакомиться с особенностями и перспективами этой научной инновации. *********** Gulnur Kalimuldina Professor of Nazarbayev University, director of the Advanced Composites laboratory Gulnur Kalimuldina is a scientist in the field of new technologies, the author of scientific works on energy collection and conservation systems. After receiving her PhD degree in Japan for 4 years she worked on the creation of a unique new technology - “Nanogenerator”. The participants of TEDxAstana2023 had the opportunity to get acquainted with the features and prospects of this scientific innovation.

Дана Алина

Дана Алина Астрофизик ғалым, Назарбаев Университеті физика департаментінің ассистент профессоры Дана – Құс Жолы және Үлкен Магеллан бұлты галактикаларындағы магнит өрістерін, жұлдызаралық шаң мен жұлдыздардың пайда болуы туралы зерттеулердің авторы. Астрономиялық деректердегі шаң мен газ филаменттерін анықтау сияқты астрофизикалық тапсырмалар үшін жасанды интеллект мүмкіндіктерін пайдаланады. Астрофизика, планетология және ғарыш ғылымдары бойынша PhD дәрежесіне ие, оптикалық және радиотелескоптар астрономы. ********* Дана Алина Ученый-астрофизик, ассистент-профессор департамента физики Назарбаев Университета Дана – автор исследований о магнитных полях, межзвездной пыли и формировании звёзд в галактиках Млечный Путь и Большое Магелланово Облако. Использует возможности искусственного интеллекта для астрофизических задач, например, для обнаружения филаментов пыли и газа в астрономических данных. Имеет степень PhD в астрофизике, планетологии и космических науках, является астрономом оптических и радиотелескопов. ********** Dana Alina Astrophysicist, Assistant Professor at the Department of Physics of Nazarbayev University Dana is the author of research on magnetic fields, interstellar dust, and star formation in the Milky Way and Large Magellanic Cloud galaxies. She leverages artificial intelligence capabilities for astrophysics tasks, such as detecting dust and gas filaments in astronomical data. Dana has a PhD in astrophysics, planetary science and space sciences, and is an astronomer for optical and radio telescopes.

Данияр Мұқанов

Данияр Мұқанов Программист, Generative AI маманы Жасанды интеллект дәуірі адамзатқа не бермек? Оның дамуы қандай мәселелерге себеп болуы мүмкін? Бұл тұрғыда қоғамдық жауапкершіліктің маңызы қандай? Данияр осы сұрақтарға жауап бере отырып, Жасанды интеллекті баршаға қолжетімді етудің маңызына тоқталмақ. Данияр СДУ мен Cardiff University түлегі (магистратура). Telegram-да IT туралы қазақша блог (QazCard) жүргізеді. **************** Данияр Муханов Программист, специалист по генеративному AI Что принесет человечеству эпоха искусственного интеллекта? Какие проблемы может вызвать его развитие? Каково значение социальной ответственности в этом контексте? Отвечая на эти вопросы, Данияр сосредоточится на важности сделать искусственный интеллект доступным для всех. Выпускник СДУ и Cardiff University (магистратура). Ведет блог об ИТ (QazCard) на казахском языке в Telegram. *********** Daniyar Mukhanov Programmer, generative AI expert What will the era of artificial intelligence bring to humanity? What problems can its development cause? What is the meaning of social responsibility in this context? In answering these questions, Daniyar will focus on the importance of making artificial intelligence accessible to everyone. Graduate of SDU and Cardiff University (master's degree). He runs a blog about IT (QazCard) in Kazakh language on Telegram.

Динара Рыскулбекова

Динара Рысқұлбекова Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ философия кафедрасының аға оқытушысы, Astana IT University жалпы білім беру пәндері департаментінің қауымдастырылған профессоры Динара өз тәжірибесі арқылы «Философияны» жалпы білім беру пәні ретінде оқытудың ерекшеліктерін қарастырып, оның барлық адамға қажет екеніне көз жеткізген. Динара курстың қандай машықтарды ұсына алатыны жайлы және философияның әртүрлі мамандыққа оқитын студенттерге қалай пайдалы болатыны туралы сөз қозғайды. Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ түлегі, гуманитарлық ғылымдар магистрі, PhD. **************** Динара Рыскулбекова Старший преподаватель кафедры философии Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилёва, ассоциированный профессор департамента общеобразовательных дисциплин Astana IT University Ее опыт помог ей взглянуть на особенности преподавания общеобразовательной дисциплины “Философия” и убедиться, что ее необходимо изучать всем. Динара рассуждает о том, какие навыки может предложить курс, и как философия может пригодиться студентам разных специальностей. Закончила ЕНУ им. Л.Н. Гумилёва, получила степени магистра гуманитарных наук и PhD. *********** Dinara Ryskulbekova Senior Lecturer, Department of Philosophy, L.N. Gumilyov Eurasian National University, Associate Professor of the Department of General Educational Disciplines, Astana IT University Her experience helped her look at the features of teaching the general education discipline “Philosophy” and make sure that everyone needs to study it. Dinara discusses what skills the course can offer, and how philosophy can be useful to students of different specialties. Graduated from ENU named after. L.N. Gumilev, received Master of Arts and PhD degrees.

Жәнібек Арынов

әнібек Арынов халықаралық қатынастар саласындағы зерттеуші, Назарбаев Университетінің ассистент-профессоры Британтық Сент-Эндрюс Университетінде PhD дәрежесін алған, қазақтандық зерттеу институттарында қызмет атқарған. Қазіргі таңда Жәнібек халықаралық қатынастар жүйесіндегі өзгерістердің Қазақстанға, Орталық Азияға ықпалын зерттейді. Конференцияда сыртқы геосяси және экономикалық әсерлерге төзімді болу үшін не істей аламыз деген сұраққа жауап іздеп көрмек. ************ Жанибек Арынов Исследователь в области международных отношений, ассистент-профессор Назарбаев Университета Получил степень PhD в британском университете Сент-Эндрюс, работал в казахстанских научно-исследовательских институтах. Сейчас Жанибек изучает влияние изменений в системе международных отношений на Казахстан и Центральную Азию. Его выступление будет посвящено поиску ответа на вопрос: что мы можем сделать, чтобы быть устойчивыми к внешним геополитическим и экономическим влияниям? ********** Zhanibek Arynov Researcher in the field of international relations, Assistant Professor at Nazarbayev University He obtained a Ph.D. degree in International Relations from the University of St. Andrews, UK. He worked in Kazakhstan research institutes. Zhanibek is currently studying the impact of changes in the system of international relations on Kazakhstan and Central Asia. His talk focuses on finding an answer to the question: what can we do to be resilient to external geopolitical and economic influences?

Жулдыз Смагулова

Жұлдыз Смағұлова Әлеуметтік лингвист, КИМЭП университеті білім және гуманитарлық ғылымдар факультетінің профессоры әрі деканы, MA, PhD Жұлдыз балалардың тілдік әлеуметтенуін, тіл саясаты мен тіл идеологиясын зерттейді. «Language change in Central Asia» монографиясының, қазақ-орыс тіліндегі «Әлеуметтік лингвистикалық терминдер сөздігі» мен «Орыс тілінде оқытатын жалпы білім беретін мектеп оқушыларына арналған Қазақ тілі, 5-сынып» оқулығының авторы. Кейінгі ғылыми мақалалары Journal of Sociolinguistics, International Journal of Bilingualism, International Journal of the Sociology of Languages, World Englishes and Journal of Eurasian Studies журналдарында жарық көрген. International Journal of the sociology of languages журналының редакция алқасының мүшесі және ЕҚЫҰ Ұлт азшылықтары істері жөніндегі Жоғарғы комиссарының көптілді білім беру бойынша сарапшысы. *********** Жулдыз Смагулова Cоциолингвист, профессор и декан факультета образования и гуманитарных наук Университета КИМЭП, MA, PhD Жулдыз занимается изучением языковой социализации детей, языковой политики и языковой идеологии. Автор монографии “Language change in Central Asia”, казахско-русского “Словаря социолингвистических терминов”, учебника “Казахский язык для учащихся общеобразовательных школ с русским языком обучения, 5 класс”. Ее недавние публикации включают научные статьи в Journal of Sociolinguistics, International Journal of Bilingualism, International Journal of the Sociology of Languages, World Englishes and Journal of Eurasian Studies. Член редакционной коллегии журнала International Journal of the Sociology of Languages и эксперт по многоязычному образованию ВКНМ ОБСЕ. ********** Juldyz Smagulova Sociolinguist, professor and dean of the Faculty of Education and Humanities, KIMEP University, MA, PhD Zhuldyz studies the language socialisation of children, language policy and language ideology. She is an author of the monograph “Language change in Central Asia”, the Kazakh-Russian “Dictionary of Sociolinguistic Terms”, the textbook “Kazakh language for students of secondary schools with Russian as the language of instruction, grade 5”. Her recent publications include scientific articles in the Journal of Sociolinguistics, International Journal of Bilingualism, International Journal of the Sociology of Languages, World Englishes and Journal of Eurasian Studies. She is a member of the editorial board of the International Journal of the Sociology of Languages and expert on multilingual education to the OSCE High Commissioner on National Minorities.

Ольга Малышева

Ольга Малышева Орталық Азия театрларының амбассадоры, драматург, продюсер Шығармашылық салада академиялық білімсіз қалай кәсіби маман болуға болады? Отыздан кейін өміріңе өзгеріс енгізіп, өзіңді жаңа қырыңнан танудың жолы қандай? Театрдың кереметтей қызық және терең әлем екеніне қалай сенеміз және басқаларды қалай сендіреміз? Ольга бұл сұрақтарға жауапты өз тәжірибесінен тапқан. Өзін театр журналисі, драматург, продюсер, куратор әрі режиссер ретінде байқап көрген Ольга алдағы уақытта театрдың тағы бір тылсым әлемін ашуға ниетті. ***************** Ольга Малышева Амбассадор центральноазиатского театра, драматург и продюсер Как быть профессионалом в творческой сфере, не имея академического образования? Как изменить жизнь после тридцати и найти себя в новом направлении? Как поверить в то, что театр – потрясающе увлекательная и объемная сфера, и материализовать эту идею для окружающих? Ольга ищет и находит ответы на эти вопросы через свой личный опыт. Она побыла театральным журналистом, драматургом, продюсером, куратором, режиссером, и с любопытством ждет, что еще в ней откроет театр. **************** Olga Malysheva Ambassador of Central Asian theatre, playwright and producer How to be a professional in the creative field without an academic background? How to change your life after thirty and find yourself in a new direction? How to believe that theatre is an incredibly exciting and voluminous field, and materialize this idea for others? Olga seeks and finds answers to these questions through her personal experience. She has been a theatre journalist, playwright, producer, curator, director, and curious about what else the theatre will help to discover in her.

Сая Бақимова

Сая Бақимова Психолог, психоанализ бағытында жұмыс істейтін психотерапевт Қазіргі таңда адамдардың психологияға көзқарасы өзгеріп келе жатқанымен, психологқа жүгінуге қатысты стигмалар әлі де бар. Cаяның мақсаты – қоғамда психологияға, психотерапияға деген оң көзқарас қалыптастыру. Сая Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетін тәмамдаған. Психология, соған жанама салада 9 жылдан аса тәжірибесі бар. **************** Сая Бакимова Психолог и психотерапевт, работающая в области психоанализа Хотя отношение людей к психологии в настоящее время меняется, все еще существуют стигмы, связанные с обращением к психологу. Цель Caи — создать в обществе положительное отношение к психологии и психотерапии. Окончила Казахский национальный университет имени Аль-Фараби. Имеет более чем 9-летний опыт работы в психологии и смежных сферах. ****************** Saya Bakimova Psychologist and psychotherapist working in the field of psychoanalysis Although people's attitudes towards psychology are currently changing there are still stigmas associated with seeing a psychologist. The goal of Saya is to create a positive attitude towards psychology and psychotherapy in society. Graduated from Al-Farabi Kazakh National University. She has more than 9 years of experience in psychology and related fields.

Серік Бейсембаев

Серік Бейсембаев Әлеуметтанушы, PaperLab зерттеу орталығының жетекшісі Қазақстан қоғамы құндылықтар тұрғысынан қандай өзгерістерді өткеруде? Бұл өзгерістерге не әсер етіп жатыр және оның күнделікті өмірдегі көрінісі қандай? Осы тақырыпта сөз қозғайтын Серік Бейсембаев 15 жылдан аса әлеуметтану саласында қызмет етіп келеді. Оның зерттеу саласындағы қызығушылықтары: азаматтық қоғамның қалыптасуы, этникааралық қатынастар, экстремизм және мемлекеттік саясат мәселелері. ********************** Серик Бейсембаев Cоциолог, руководитель исследовательского центра PaperLab Какие ценностные изменения претерпевает казахстанское общество? Чем обусловлены эти изменения и как они проявляются в повседневной жизни? Серик Бейсембаев более 15 лет работает в сфере социологии, изучая эти вопросы. Его научные интересы включают в себя: становление гражданского общества, межэтнические отношения, экстремизм и вопросы государственной политики. ********************** Serik Beissembayev Sociologist, Head of the PaperLab research centre What value changes is Kazakhstani society undergoing? What causes these changes and how do they manifest themselves in everyday life? Serik Beissembayev has been working in the field of sociology for more than 15 years, studying these issues. His research interests include: the emergence of civil society, interethnic relations, extremism and public policy issues.

Юлия Сафарова (Янцен)

Юлия Сафарова (Янцен) Жасушаны зерттейтін биолог, Назарбаев Университетінің National Laboratory Astana Биоинженерия және регенеративті медицина зертханасының аға ғылыми қызметкері 10 жылдан аса діңгекті жасушаларды зерттеп, олар арқылы ем жүргізудің болашағы мен қаупін қарастырып келеді. Өз тобымен бірге остеопороз кезіндегі сынықтарды емдеуге арналған жасушалық терапияны зерттеп, дамыту үстінде. Биоинженерия саласы бойынша PhD дәрежесіне ие. ***************** Юлия Сафарова (Янцен) Клеточный биолог, старший научный сотрудник Лаборатории биоинженерии и регенеративной медицины National Laboratory Astana Назарбаев Университета Более 10 лет занимается изучением стволовых клеток, исследуя перспективы и опасности лечения ими. Вместе с командой ведет разработку клеточной терапии для лечения переломов при остеопорозе. Имеет степень PhD в области биоинженерии. ***************** Yulia Safarova (Yantsen) Cell biologist, senior researcher at the Laboratory of Bioengineering and Regenerative Medicine National Laboratory Astana Nazarbayev University For more than 10 years she has been studying stem cells, exploring the prospects and dangers of treatment with them. Together with her team, she is developing cell therapy for the treatment of osteoporotic fractures. Yulia has a PhD degree in bioengineering.

Organizing team