Trencin
x = independently organized TED event

This event occurred on
October 22, 2022
Trenčín, Trenčiansky kraj
Slovakia

In the spirit of ideas worth spreading, TEDx is a program of local, self-organized events that bring people together to share a TED-like experience. At a TEDx event, TEDTalks video and live speakers combine to spark deep discussion and connection in a small group. These local, self-organized events are branded TEDx, where x = independently organized TED event. The TED Conference provides general guidance for the TEDx program, but individual TEDx events are self-organized (subject to certain rules and regulations).

Piano Club
Pod Sokolice 6575
Trenčín, Trenčiansky kraj, 91101
Slovakia
Event type:
Standard (What is this?)
See more ­T­E­Dx­Trencin events

Speakers

Speakers may not be confirmed. Check event website for more information.

Bohunka Koklesová

She studied fine arts at the Faculty of Philosophy of the Comenius University in Bratislava and later a PhD degree. received at the Department of Art Theory and History of the Academy of Fine Arts. Since 2017, she has been an associate professor and in 2019 she became rector of VŠVU in Bratislava, where she also works as a pedagogue and art historian. He specializes in the theory of photography and the relationship between art and politics. In addition to many publications, she published two books - In the shadow of the Third Reich with the subtitle Official photographs of the Slovak state, which was the result of her several years of research on this period, and the book Twilight of the Ages, mapping the period 1945-1956. In 2016, she collaborated with the curators of the Slovak National Gallery, Katarína Bajcurová and Petra Hanáková, at the exhibition Dream x Reality/Art and Propaganda 1939 – 1945, which became the most visited exhibition of the year and was awarded the prize of the Tatrabanka Foundation. At TEDx, he will talk to us about the topic of urban planning, the importance of preserving buildings that are national monuments, and he will present his activity within the Machnáč building in Trenčianske Teplice and what needs to be done so that we can preserve and restore similar buildings, so that we perceive their importance. Vyštudovala vedu o výtvarnom umení na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a neskôr titul PhD. získala na Katedre teórie a dejín umenia Vysokej školy výtvarných umení. Od roku 2017 je docentkou a v roku 2019 sa stala rektorkou VŠVU v Bratislave, kde pôsobí aj ako pedagogička a historička umenia. Špecializuje sa na teóriu fotografie a vzťah umenia a politiky. Okrem mnohých publikácií, vydala dve knihy - V tieni Tretej ríše s podtitulom Oficiálne fotografie slovenského štátu, ktorá bola výsledkom jej niekoľkoročného výskumu tohto obdobia a knihu Súmrak doby, mapujúcu obdobie rokov 1945 – 1956. V roku 2016 spolupracovala s kurátorkami Slovenskej národnej galérie, Katarínou Bajcurovou a Petrou Hanákovou, na výstave Sen x skutočnosť/Umenie a propaganda 1939 – 1945, ktorá sa stala najnavštevovanejšou výstavou roka a bola ocenená cenou Nadácie Tatrabanky. Na TEDx nám príde porozprávať o najmä o téme urbanizmu, dôležitosti zachovania budov, ktoré sú národné pamiatky a predstaví nám svoju aktivitu v rámci budovi Machnáč v Trenčianskych Tepliciach a toho čo je treba robiť,aby sme podobné budovy vedeli zachovať, obnovovať, aby sme vnímali ich dôležitosť.

Denis Kováč

Denis is the founder of the successful podcast Mozgová Atletika, which is in the TOP 5 podcasts in Slovakia and is no. 1 in the field of personal development. It is dedicated to the popularization of science, interesting ideas from books, and overall education in a simple and understandable form spiced with humor. He himself was close to burnout, which inspired him to move to Canada, where he found the inspiration to launch the podcast project, whose ambition is to convey interesting ideas in an original way to as many people as possible. Denis je zakladateľ úspešného podcastu Mozgová atletika, ktorý sa pohybuje v TOP 5 medzi podcastami na Slovensku a je č. 1 v oblasti osobného rozvoja. Venuje sa popularizácii vedy, zaujímavým myšlenkám z kníh a celkovo edukácii jednoduchou a pochopiteľnou formou okorenenou humorom. Sám bol blízko vyhoreniu, a preto odišiel žiť do Kanady, kde sa vzdelával a našiel inšpiráciu na spustenie projektu mozgová atletika, ktorého ambíciou je odovzdávať zaujímavé myšlienky originálnym spôsobom čo najviac ľuďom.

Gabriela Kajtárová

Gabriela Kajtárová is the reporter of the television news at TV Markíza, where she deals with politics and reporter work in the field - she won a journalistic award in 2022 for her reports from the COVID department, and in March she followed the events directly from Ukraine. She studied journalism and translation, worked at the TASR agency, later became an reporter and presenter for Slovak Radio and Television. During her career, she also spent a year in Brussels as a correspondent for RTVS television and radio news, where she covered terrorist attacks, the Slovak presidency, the Brexit referendum, and summits. Why Gabriela:Currently, she is one of the well-known faces of Slovak journalism and uses her influence on social networks, showing behind-the-scenes reports and real journalistic work. In addition, she speaks publicly about society's pressure on women without a partner or children and breaks down stereotypes about "old maids/spinsters". Gabriela Kajtárová je redaktorka Televíznych novín TV Markíza, kde sa venuje politike a reportérskej práci v terene - za reportáže z COVID oddelení získala tento rok novinársku cenu a v marci sledovala dianie priamo z Ukrajiny. Vyštudovala žurnalistiku a prekladateľstvo, pôsobila v agentúre TASR a neskôr sa stala redaktorkou a moderátorkou Rozhlasu a televízie Slovenska. Počas svojej kariéry strávila rok aj v Bruseli ako korešpondentka pre televízne a rozhlasové spravodajstvo RTVS ,kde pokrývala teroristické útoky, slovenské predsedníctvo, referendum o Brexite, summity.Prečo Gabriela: V súčasnosti patrí medzi známe tváre slovenskej žurnalistiky a svoj vplyv využíva aj na sociálnych sieťach. Ukazuje zákulisie reportáží a pravú novinársku prácu. Okrem toho verejne rozpráva o tlaku spoločnosti na ženy bez partnera alebo detí a búra predsudky o „starých dievkach“

Kristína Madajova

Kristina was born in Trenčianská Tepla, she studied International Trade at the Slovak University of Agriculture in Nitra, and she represented Slovakia in florbal while still in high school. She is a worldwide traveler full of strength, courage and determination, who knows no obstacles and continues to travel despite her handicap. After a skiing accident, the wheelchair became a part of her everyday life, but that didn't stop her at all. On the contrary, she got to know many countries, people and places. She hitchhiked across Central America and with yellow Trabants and on motorcycles from Australia all the way to Bangkok, Thailand. She did not give up traveling even after returning from an adventure expedition with Trabants and continued to hitchhike from Brisbane to Sydney, then at the Czech Republic hitchhiking championships, where she hitchhiked about 5000 km in 14 days across Eastern Europe and continued to travel as part of the Erasmus program on an exchange stay in Spain. This year she represented Slovakia in road paracycling at the European Championships in Austria. Why Kristína: Her life motto "Don't adapt life to a wheelchair, but a wheelchair to life" is very inspiring not only for her disabled listeners within the project B. Brown, where she acted as an ambassador, but for the rest of us as well. Her courage, determination and love of life will fill our hearts with admiration for this courageous woman and I guess will move us to write that story of ours tomorrow. Rodáčka z Trenčianskej Teplej, vyštudovala Medzinárodný obchod na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre, a ešte počas strednej reprezentovala Slovensko v pozemnom hokeji. Nespútaná cestovateľka plná sily, odvahy a odhodlania, ktorá nepozná žiadne prekážky a tak v cestovaní pokračuje aj napriek hendikepu. Po nehode na lyžiach sa stal vozíček jej každodennou súčasťou, ale to ju vôbec nezastavilo. Práve naopak spoznala veľa krajín, ľudí a miest. Stopom prešla centrálnu Ameriku a so žltými trabantami a na motorkách z Austrálie až do Bangkoku v Thajsku. Cestovania sa nevzdala ani po návrate z dobrodružnej expedície s trabantami a pokračovala v stopovaní z Brisbane do Sydney potom na majstrovstvách Českej Republiky v stopovaní, kde prešla okolo 5000 km za 14 dni po Východnej Európe a ďalej pokračovala v cestovaní v rámci programu Erasmus na výmennom pobyte v Španielsku. Tento rok reprezentovala Slovensko v cestnej paracyklistike na Majstrovstvách Európy v Rakúsku. Prečo práve Kristína: Jej životné motto“ Neprispôsobiť život vozíku, ale vozík životu“ je veľmi inšpiratívne nie len pre jej hendikepovaných poslucháčov v rámci projektu B. Brown, kde pôsobila ako ambasádorka, ale pre nás ostatných. Jej odvaha, odhodlanie a láska k životu naplní naše srdcia obdivom k tejto odvážnej žene a hádam nás posunie k napísaniu toho nášho príbehu zajtrajška.

Lívia Hlavačková

Lívia Hlavačková graduated in medicine, later she obtained a doctorate in pathology and forensic medicine and a diploma in pharmaceutical medicine after an external study in Brussels. Pharmaceutical medicine is a field in which she's been working for more than thirteen years, working in clinical trials of new drugs and medical devices. In addition, she writes fiction, publishing the fantasy trilogy Gwind. She also popularizes science and medicine through lectures, articles, and social networks. In her posts, she dispels medical myths, presents scientific news, and likes to present the history of medicine, which is one of her many hobbies. Lívia Hlavačková vyštudovala medicínu, neskôr získala aj doktorát z patológie a súdneho lekárstva a diplom z farmaceutickej medicíny po externom štúdiu v Bruseli. Farmaceutická medicína je odbor, ktorému sa venuje už viac ako trinásť rokov prácou v klinickom skúšaní nových liekov a zdravotníckych pomôcok. Okrem toho píše beletriu, vyšla jej fantasy trilógia Gwind, a popularizácii vedy a medicíny prostredníctvom prednášok, článkov a sociálnych sietí. Vo svojich príspevkoch vyvracia medicínske mýty, predstavuje vedecké novinky a rada predstavuje aj históriu medicíny, ktorá je jedným z jej mnohých záľub.

Ľudovít Ódor

Ludovít Odór is the Vice-Governor of the Slovak National Bank. He studied mathematics and management at the Comenius University and worked as an economist in several institutions as well as at the Ministry of Finance. In addition to his rich career, he manages to publish into professional articles, books for the general public where he describes often complex economic phenomena from a perspective so that people understand the world of economics and finance. Why Ludovit: His expertise and actions worthy of dissemination in several important economic and political decisions in Slovakia, both in the monetary and fiscal fields, speak for themselves. He is the co-author of several reform concepts, including the strategy for the introduction of the euro, changes in the tax and pension system, the constitutional law on budgetary responsibility or the value-for-money project, and at the same time he knows how to reach the general public by explaining difficult economic topics with the help of his blog or books. Ludovít Odór je Viceguverner Slovenskej Národnej Banky. Vyštudoval matematiku a manažment na Univerzite Komenského a pôsobil ako ekonóm vo viacerých inštitúciach ako aj na ministerstve financií. Popri jeho bohatej kariere stíha publikovať okrem odborných článkov aj knihy pre širokú verejnosť kde popisuje z nadhľadu často zložité ekonomické javy tak aby ludia chápali svet ekonómie a financií. Prečo práve Ľudovít: Jeho odbornosť a činy hodné šírenia vo viacerých významných hospodársko-politických rozhodnutiach na Slovensku tak v menovej ako aj vo fiškálnej oblasti hovoria sami za seba. Je spoluautorom viacerých reformných koncepcií vrátane stratégie zavedenia eura, zmien v daňovom a dôchodkovom systéme, ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti alebo projektu hodnoty za peniaze a pritom vie osloviť širokú verejnosť s vysvetlením žložitých ekonomických tém pomocou svojho blogu alebo kníh.

Soňa Kopčoková

Soňa Kopčoková can be proud of several titles of European champion and the title of world champion in the discipline of bodyfitness. However, that is far from all. After retiring from her "fitness" career, she started running ultra treks, many of which reach the length of several hundred kilometers. Without any human support, she conquered the 768-kilometer SNP route, which stretches from Dukla to Devín, in a record 11 days. She inspired the Slovak director Viliam Bendík so much that he made a documentary about her, "Sama ba ceste". Soňa Kopčoková sa môže pýšiť niekoľkými titulmi majsterky Európy a titulom majsterky sveta v disciplíne bodyfitness. To však nie je ani zďaleka všetko. Po ukončení „fitness“ kariéry sa dala na zdolávanie ultra trekov, z ktorých mnohé dosahujú dĺžky niekoľkých stoviek kilometrov. Bez akejkoľvek podpory zdolala cestu SNP dlhú 768 kilometrov, ktorá siaha od Dukly až po Devín, a to za rekordných 11 dní. Slovenského režiséra Viliama Bendíka inšpirovala natoľko, že o nej natočil dokumentárny film Sama na ceste.

Stanislav Harciník

"Stanislav Harciník originally studied at the Faculty of Natural Sciences in Bratislava. During his studies, he was making some extra money at the legendary Bratislava restaurant El Gaucho, and gastronomy fascinated him so much that he decided to devote himself to it fully. Today, Stano works as a head bartender at the Mirror Cocktail Bar in the Carlton Hotel, Bratislava. At the same time, he is the expert director of the most recognized print medium for bartenders in Slovakia, Bar Magazine – Thinking about Drinking. Passing on the hard-won experience and taking care of future generations also inspired him to create the book The Cocktail Balance, from which high school students all over Slovakia learn the ""bartending"" craft. However, the book is also intended for all those who want to work on themselves, educate themselves and expand their horizons. As well as Stan's talk at TEDx Trenčín 2022." "Stanislav Harciník pôvodne študoval na prírodovedeckej fakulte v Bratislave. Popri škole si však privyrábal v legendárnej bratislavskej reštaurácii El Gaucho a gastronómia mu natoľko učarovala, že sa rozhodol venovať sa jej naplno. Dnes už Stano pôsobí na pozícii šéfbarmana v Mirror Cocktail Bare v hoteli Carlton. Zároveň je odborným riaditeľom najuznávanejšieho printového média pre barmanov Bar Magazine – Thinking about Drinking. Odovzdávanie ťažko nadobudnutých skúseností a starostlivosť o budúce generácie ho tiež inšpirovali k vytvoreniu knihy The Cocktail Balance, z ktorej sa učia “barmanskému” remeslu žiaci stredných škôl po celom Slovensku. Kniha je však určená aj všetkým tým, ktorí chcú na sebe pracovať, vzdelávať sa a rozširovať svoje obzory. Rovnako ako Stanov talk na TEDx Trenčín 2022."

Zuzana Juráneková

Zuzka Juráneková graduated in Special Education, works at the Department of Special Education at the Charles University in Bratislava and, in addition to her work, has been part of the civic association IPčko since 2019. The aim of this association is to ensure that people who find themselves in difficult and crisis situations have 24/7 available and free professional first psychological help and support. In pursuit of this goal, the latest psychological knowledge is used and combined with modern technologies. IPčko is made up of a group of psychologists, psychologists, social workers and staff who believe that everyone should receive help and support when they feel confused, weak, unhappy, frustrated, alone. Zuzka Juráneková vyštudovala špeciálnu pedagogiku, pôsobí na katedre Špeciálnej pedagogiky UK v Bratislave a okrem svojej práce je od roku 2019 súčasťou občianského združenia IPčko. Cieľom tohto združenia je, aby ľudia, ktorí sa ocitajú v náročných a krízových situáciach mali nonstop dostupnú a bezplatnú odbornú prvú psychologickú pomoc a podporu. Pri plnení tohto cieľa sa využívajú a prepájajú najnovšie psychologické poznatky s modernými technológiami. IPčko tvorí skupina psychologičiek, psychológov, sociálnych pracovníčok a pracovníkov, ktorí sú presvedčení, že pomoc a podporu musí dostať každý, keď sa cíti zmätený, slabý, nešťastný, sklamaný, sám.

Organizing team

Lucia
kotrhová

Trencin, Slovakia
Organizer