Bratislava
x = independently organized TED event

Theme: Common denominator

This event occurred on
July 5, 2019
Bratislava, Bratislavský kraj
Slovakia

Even people with totally different opinions must find a value intersection to be able to listen and talk together. Therefore, on July 5, we will be looking for a common denominator in the New Building of the Slovak National Theater. Come and experience 16 unique performances, a number of original surprises and one inspiring day that will change your perspective for the rest of the year. It will be festive.

Slovak National Theater
Pribinova 17
Bratislava, Bratislavský kraj, 811 09
Slovakia
Event type:
Standard (What is this?)
See more ­T­E­Dx­Bratislava events

Speakers

Speakers may not be confirmed. Check event website for more information.

Andrew Dalziell

Dr Andrew Dalziell studies connection between physical movement and our ability to think. He is the author of Better Movers and Thinkers – an innovative physical education programme successfully introduced at many primary and secondary schools in Scotland. In his therapeutic practice he helps infants, children, young people and adults with a wide variety of learning, behaviour and performance related issues. He has published multiple research papers on the topic and has delivered at many international conferences. In addition, Andy travels around the world delivering training courses focusing on motor skills and coordination development and their connection to cognition and learning. But as Andy himself says, his greatest achievement to date is being the father of three beautiful daughters which he credits for his undying passion, energy and desire to make the world a better place for everyone through moving and thinking. Dr. Andy Dalziel skúma vzťahy medzi fyzickým pohybom a našou schopnosťou myslieť. Je autorom inovatívneho programu telesnej výchovy s názvom Better movers and thinkers (BMT), úspešne zavedeného na mnohých základných školách v Škótsku. V rámci svojej klinickej praxe pomáha deťom, mladistvým a dospelým pri rôznych ťažkostiach s učením, správaním a výkonnosťou. Publikoval na túto tému viacero výskumných prác a prednášal na mnohých medzinárodných konferenciách. Po celom svete vedie semináre zamerané na rozvoj motoriky, koordinácie a ich prepojenia s myslením a schopnosťou učiť sa. Ale ako sám hovorí, jeho najväčším úspechom je to, že je otcom troch nádherných dcér, ktorým vďačí za svoju nehynúcu vášeň, energiu a túžbu robiť svet lepším prostredníctvom pohybu a myslenia.

Atli Már Hreggviðsson

Atli Már Hreggviðsson is a married Iceland guy, a father of three. He studied for a dairyman in Denmark and now works as a full-time mechanic at a workshop that works with snowmobiles, buggy cars and ATVs. IHe has been an active member of the ICE-SAR since 2010. He has always been very interested in any kind of vehicles, superjeeps and snowmobiles, and therefore decided to start voluntaring in a rescue team. He works in two rescue teams now, is trained to be called in the most difficult situations and needs to be self-reliant for 24 hours. Also, he is in a regional management team that manages search and rescue. Atli Már Hreggviðsson je Islanďan, ženatý, otec troch deti. Vyštudoval v Dánsku za mliekara a dnes na plný úväzok pracuje ako mechanik v dielni na opravu snežných skútrov, bugín a terénnych štvrkoliek. Okrem toho je však od roku 2010 aj aktívnym členom ICE-SAR, islandskej dobrovoľnej záchrannej jednotky. Vždy ho zaujímali všetky druhy áut, džípov a snežných skútrov, preto sa rozhodol pre prácu dobrovoľného záchranára. Momentálne pracuje v dvoch záchranných tímoch a má výcvik na zásahy v najnáročnejších situáciách – musím sa vedieť spoľahnúť sám na seba a prežiť sám počas 24 hodín. Je tiež členom regionálneho manažmentu, ktorý tieto pátracie a záchranárske práce koordinuje.

Barbara Lisá

Barbara Lisá má 39 rokov, žije v Anglicku s indickým manželom a už 5,5 roka sa snažia o dieťa. Prešla si troma umelými oplodneniami, potratom a mimomaternicovým tehotenstvom, ktoré ju skoro stálo život. Má dva magisterské tituly zo zahraničných univerzít. Získala rôzne štipendiá a ocenenia, vydala akademickú knihu “The toughest moments of entrepreneurs” a písalo sa o nej v zahraničných i slovenských médiách. Založila jednu z prvých firiem na rozlúčky so slobodou v Strednej Európe. Posledných 11 rokov pracuje ako konzultantka pre globálne firmy. Jej životným cieľom je inšpirovať ľudí k radostnému a úspešnému životu a o svojich skúsenostiach píše veľmi otvorene na svojom blogu Autentická Žena a na Ženy v Meste. Rada tancuje, precestovala tretinu sveta, veľa číta a neustále na sebe pracuje. Barbara Lisá is 39 and lives in the UK with her Indian husband. For the last 5.5 years they have been unsuccessfully trying to conceive. She undergone three cycles of IVF, a miscarriage and cervical ectopic pregnancy that almost cost her life. She obtained two Masters’ degrees from Universities abroad. She won scholarships, academic awards and published an academic book called “The Toughest Moments of Entrepreneurs”. She was mentioned in several Slovak and foreign medias. Barbara founded one of the early Stag and Hen companies in the Central Europe. She has been working as a management consultant for global companies for the last 11 years. Her life goal is to inspire people to have an enjoyable and successful life and she writes very openly about her experiences on her blog @AutentickaZena and for Zeny v Meste. She enjoys dancing, has travelled a third of the world, reads a lot and constantly works on herself.

Braňo Dobšinský

Braňo Dobšinský je novinár, ktorý za vyše 20 rokov svojej práce prešiel mnohými slovenskými redakciami. Prevažnú časť svojej kariéry zasvätil práci v elektronických médiách, kde moderoval viacero rozhlasových i televíznych diskusných relácii. Ako novinár zažil časy mečiarizmu aj vstup Slovenska do EÚ či NATO. Jeho láskou je najmä rozhlas, kde okrem moderovania profilovej politickej diskusnej relácie vytvoril tiež vlastný diskusný formát „Bez obalu”, aby odhaľoval hlbšie pohnútky, motívy či charaktery inšpiratívnych osobností z najrôznejších oblastí našej spoločnosti. Spovedal slovenských premiérov, prezidentov, ministrov aj poslancov. Riadi sa masarykovskou zásadou „Demokrace, toť diskuze” a hovorí, že človek má preto dve uši a iba jedny ústa, aby viac počúval, než hovoril. Braňo Dobšinský is a journalist who has worked for many Slovak media houses for over 20 years, but devoted most of his career to working in electronic media, where he anchored several radio and television discussion programs. He has been working in the media since 1995, experienced as a journalist the times of meciarism, but also the entry of Slovakia into the EU or NATO. His love is mainly radio, where, in addition to anchoring political discussion program, he also created his own discussion format “Without Cover”, where he revealed deeper motives, characters of inspiring personalities from various areas of our society. He has confessed many Slovak presidents, prime ministers, ministers and politicians. He follows the Masaryk principle “Democracy, that is a discussion”, and as he says man has two ears and only one mouth to listen more than he says.

Dave Goulson

Professor Dave Goulson grew up in rural Shropshire, UK, where he developed an early obsession with wildlife. He received his bachelor’s degree in biology from Oxford University, followed by a doctorate on butterfly ecology at Oxford Brookes University. Subsequently, he lectured in biology for 11 years at the University of Southampton, and it was here that he began to study bumblebees in earnest. He has published 300 scientific articles on the ecology and conservation of bumblebees and other insects and is author to a numerous books, including the Sunday Times bestseller A Sting in the Tale, a popular science book about bumble bees now translated into ten languages. Dave founded the Bumblebee Conservation Trust and was given many awards for his work. He was elected a Fellow of the Royal Society of Edinburgh and the BBC Wildlife Magazine listed him as the eighth most influential person in conservation. Profesor Dave Goulson vyrástol vo vidieckom prostredí v oblasti Shropshire vo Veľkej Británií, kde si už v mladom veku vytvoril vášeň k prírode. Bakalárske štúdium biológie absolvoval na Oxford University a pokračoval doktorátom na tému ekológie motýľov na Oxford Brookes University. Následne prednášal 11 rokov biológiu na University of Southampton, kde sa začal vážnejšie venovať štúdiu čmeliakov. Vydal tri stovky vedeckých článkov o ekológií a ochrane čmeliakov a iných druhov hmyzu a je autorom viacerých kníh, medzi nimi aj bestseleru “A Sting in the Tale” popularizujúceho čmeliaky, ktorý bol preložený do desiatich jazykov. Dave založil fond na ochranu čmeliakov Bumblebee Conservation Trust a za svoju prácu získal viacero významných ocenení. Bol zvolený za člena kráľovskej spoločnosti Royal Society of Edinburgh a časopis BBC Wildlife ho označil za ôsmeho navplyvnejšieho človeka v ochrane prírody.

Dodo Dobrík

(Please scroll down for English) Dodo Dobrík je dizajnér, ktorý sa viac ako 20 rokov profesionálne venuje grafickému dizajnu. Ešte dlhšie ho baví hľadať nové riešenia či postupy nielen v dizajne, ale aj v iných oblastiach. Jednou z nich je strava. Prvý raz sa rozhodol zmeniť svoj jedálniček keď mal 13 rokov. Bolo to krátko po nežnej revolúcii, kedy objavil, že strava môže mať rôzne podoby. Pretože ho zaujímala rastlinná strava, stal sa vegetariánom. Neskôr sa naučil variť a radosť so zaujímavých (domácich) jedál si užíva doteraz. So svojou manželkou viedol niekoľko rokov kurzy varenia pre ľudí, ktorých zaujíma rastlinná strava z lokálnych surovín. V priebehu času a vďaka dobrým kamarátom sa zoznámil s využívaním nešlachtených rastlín v kuchyni. Spoznávanie tohoto sveta a jeho sprístupňovanie patrí medzi jeho veľké vášne. Dodo Dobrík is a graphic designer with more than 20 years of experience. However, he has been long exploring new grounds or approaches also in many other fields including alternative diets. He decided to change his diet for the first time when he was 13. It was shortly after the "Velvet Revolution" when he discovered that food can take different forms. He became a vegetarian. Soon he learned to cook and he enjoys the originality of interesting (home) dishes ever since. Together with his wife they have been delivering cooking courses for people interested in vegetarian cuisine and local ingredients for several years. Over time, and thanks to good friends, he became familiar with the use of wild-growing uncultivated plants in the kitchen. Getting to know this world and making it accessible to general public is one of his greatest passions.

Jan Gondol

Open Data
Ján Gondol má PhD z informačnej vedy a fascinuje ho práca s informáciami. V minulosti bol kontaktnou osobou medzinárodnej iniciatívy Open Government Partnership (OGP) pre Slovensko, kde rozbiehal aktivity v oblasti otvoreného vzdelávania, otvoreného prístupu k vedeckým výskumom a open source softvéru. Dnes spolupracuje s organizáciami na celom svete, kde tieto témy ďalej rozvíja. Nadácia Res Publica, Google, Visegrad Fund a Financial Times ho zaradili do rebríčka technologických inovátorov New Europe 100. Jan Gondol, PhD in information science, is fascinated by information and how it's used. He was the Open Government Partnership (OGP) Point of Contact for Slovakia where he started activities in open education, open access to scientific research and use of open source software. He now works with organizations across the globe to promote these causes. Res Publica, Google, Visegrad Fund and the Financial Times named him one of New Europe 100 emerging technology stars.

Jordan Shapiro

Jordan Shapiro, PhD, is author of The New Childhood: Raising Kids to Thrive in a Connected World (2019). He is Senior Fellow for the Joan Ganz Cooney Center at Sesame Workshop, and Nonresident Fellow in the Center for Universal Education at the Brookings Institution. He teaches in Temple University's Intellectual Heritage Program, and he wrote a column for Forbes on global education, digital play, and family life from 2012 to 2017. He lives in Philadelphia with his two sons. Jordan Shapiro, PhD, je autorom publikácie Nové detstvo: Výchova detí k úspechu v prepojenom svete (orig. The New Childhood: Raising Kids to Thrive in a Connected World, 2019). Je vedúcim členom Joan Ganz Cooney Centra v Sesame Workshop a nerezidenčný člen v Centre pre univerzálne vzdelávanie v Brookings Institution. Vyučuje na Programe intelektuálneho dedičstva Temple University a od roku 2012 do roku 2017 písal pre Forbes o globálnom vzdelávaní, digitálnom hraní a rodinnom živote. S dvoma synmi žije vo Philadelphii.

Martin Lipták

Martin Lipták vedie dvojitý život. Pracuje na sociálnych sieťach pre Andreja Kisku a zároveň je spoluzakladateľom združenia Čierne diery, ktoré sa venuje priemyselným pamiatkam a zabudnutým miestam Slovenska. Združenie sa za päť rokov stalo fenoménom, ktorého články čítajú tisíce ľudí, na grafiky pamiatok stoja v radoch a knihu vypredali za krátky čas v troch nákladoch. Čierne diery pomáhajú šíriť príbehy pamiatok, ktoré už možno ďalšie generácie neuvidia. Zo zisku z predaja zberateľských predmetov pomáhajú pamiatkam a teraz pripravujú projekty priamo v teréne. Postavili lesnú saunu, ktorá bude slúžiť obyvateľom a turistom v Spišskom Hrhove. A chystajú sa oživiť ruinu pamiatky v zabudnutom kúte Slovenska, podrobnosti o projekte však zatiaľ taja. Martin Lipták leads a double life. He is in charge of social media for president Andrej Kiska and at the same time he is a co-founder of organization Čierne Diery (Black Holes), which is dedicated to industrial monuments and forgotten places of Slovakia. After five years, this organization became a (cultural) phenomenon. Thousands of people are reading their articles, people stand in the line to buy their graphics and their book has been sold-out three times in a very short period of time. Čierne diery are helping to spread the stories of historical sights, that may not be here anymore for next generations to see. Their profits, which they make from selling collectible items, are used to help historical monuments and they are currently working on project in the field. They built a forest sauna, that will serve the residents and tourists in Spišský Hrhov. And they are planning to revive a historical ruin in forgotten corner of Slovakia, but they won’t tell any details yet.

Martin Ondráček

Martin Ondráček sa už 30 rokov pohybuje vo vodách českej žurnalistiky. Pracoval na rôznych pozíciach, či už v rádiu, televízi (TV Prima, TV Nova), alebo teraz aktuálne ako šéfredaktor spravodajstva v Českom rozhlase. Keď práve nepracuje, tak pôsobí ako vedúci sekcie plnenia vianočných prianí. Spolu s Olgou Štrejbarovou stál pri zrode projektu Ježíškova Vnoučata, ktorý už dva roky pomáha plniť vianočné priania osamelým starým ľudom v domovoch po celej Českej republike. Doteraz osobne spravuje facebookovú stránku Ježiškových vnoučat a osobne plní vybrané priania. For more than 30 years, Martin is a part of a jurnalism scene in Czech Republic. He worked at various positions, both in radio and TV (TV Prima, TV Nova), and currently he is working as an Editor in chief in Czech Radio. When not working, he is “employed” as head of department fullfilling Christmas wishes. Together with Olga Štrejbarová, they stood at the start of Ježíškova Vnoučata (Jesus’ grandchildren) – a project to fullfil Christmas wishes of old and alone people in retirement homes all across Czech republic. He is still in charge of Ježíškova Vnoučata Facebook page and he personally fulfills some of the wishes.

Milota Sidorová

Milota Sidorová is an urbanist who is absolutely interested in complex and well thought-out projects in land-use planning and urban development. In various ways, she is fine-tuning non-governmental, public and private projects in Central and Eastern Europe. She wants for good urban projects to be more strategic, fairer and better argued. Milota is working on Green Foundation, WPS Prague, Punkt and Goethe-Institute Prague projects. She co-founded the international urban festival reSITE and leads a regular urban program in Radio FM – Living City. Milota Sidorová je urbanistka, ktorú v územnom plánovaní a rozvoji mesta absolútne zaujímajú komplexné a dobre premyslené projekty. Rôznymi spôsobmi vylaďuje nevládne, verejné, ale aj súkromné projekty v strednej a východnej Európe. Chce, aby dobré mestské projekty boli strategickejšie, spravodlivejšie a lepšie argumentované. Milota pracuje na projektoch Green Foundation, WPS Prague, Punkt a Goethe-Inštitút Praha. Spoluzakladala medzinárodný urbanistický festival reSITE a moderuje pravidelnú urbanistickú reláciu v Rádiu FM – Živé mesto.

Preßburger Klezmer Band

Jedinečné bratislavské hudobné zoskupenie Preßburger Klezmer Band si od svojho založenia v roku 1995 získalo množstvo priaznivcov. Táto prvá slovenská formácia, inšpirujúca sa emotívnou a tanečnou hudbou zo strednej a východnej Európy známou ako klezmer, je zároveň najlepšie hodnotenou skupinou svojho zamerania v Európe. Jej energický hudobný „kokteil“ je podmanivo namiešaný zo židovskej, slovenskej, balkánskej a orientálnej hudby, ako aj z cigánskeho folklóru – to všetko s originálnou esenciou súčasných moderných štýlov, ako jazz, reggae a latino. Preßburger Klezmer Band patrí medzi popredných predstaviteľov európskej scény world music. V posledných rokoch spolupracoval s takými klezmerovými hviezdami ako lídrami The Klezmatics Lorinom Sklambergom, Frankom Londonom, Merlinom Shepherdom, tanečníkom Stevom Weintraubom a speváčkou Sashou Lurje. Skupina od svojho vzniku absolvovala stovky rozmanitých vystúpení nielen na Slovensku, ale aj v Európe i zámorí, počnúc multižánrovými hudobnými festivalmi, cez koncerty v kluboch a v klasických hudobných sálach, komornými vystúpeniami až po zábavy. Vystúpenia kapely prinášajú podmanivú interpretáciu známych i unikátnych piesní predovšetkým v jazyku jidiš, ale aj v slovenčine, maďarčine, angličtine a balkánskych jazykoch. Vyjadrujú aj strhujúcu emotívnosť a tanečnosť klezmerovej hudby. Preßburger Klezmer Band má na konte osem CD albumov, jeden LP album a mnoho úspešných spoluprác na filmových, divadelných a iných projektoch. Albumu Tants mit mir bolo udelené prestížne ocenenie Radio_HEAD AWARD za najlepší slovenský album v kategórii category World/Folk za rok 2012. The unique Bratislava music group Preßburger Klezmer Band has received many fans since its establishment in 1995. This first Slovak formation, inspired by emotional and dance music from Central and Eastern Europe known as klezmer, is also the best-rated group of its focus in Europe. Her energetic musical ""cocktail"" is captivatingly mixed from Jewish, Slovak, Balkan and Oriental music as well as from Gypsy folklore - all with the original essence of contemporary modern styles such as jazz, reggae and latino. Preßburger Klezmer Band is one of the leading representatives of the European world music scene. In recent years, he has collaborated with such Klezmer stars as The Klezmatics Lorin Sklamberg, Frank London, Merlin Shepherd, dancer Steve Weintraub and singer Sasha Lurje. Since its inception, the group has attended hundreds of diverse performances not only in Slovakia, but also in Europe and overseas, starting with multi-genre music festivals, through concerts in clubs and classical music halls, chamber performances and entertainment. The performances of the band bring a compelling interpretation of well-known and unique songs especially in Yiddish language, but also in Slovak, Hungarian, English and Balkan languages. They also express the fascinating emotion and dance of klezmer music. Preßburger Klezmer Band has eight CD albums, one LP album and many successful collaborations on film, theater and other projects. Tants mit mir has been awarded the prestigious Radio_HEAD AWARD for Best Slovak album in category World / Folk for 2012.

Ryan Martin Bradshaw

Ryan má 12 rokov a má slovenské aj austrálske korene. Začal hrať na klavíri od svojich 6 rokov a už tri roky je mimoriadnym žiakom na Viedenskej Univerzite Hudby a muzických umení, v triede pre nadané deti u klavírneho pedagóga Vladimira Kharina. Napriek svojmu mladému veku, Ryan je laureátom 15 medzinárodných klavírnych súťaži. Iba tento rok dostal tri ocenenia v dánskom Aarhuse na prestížnej klavírnej súťaži, kde bol najmladší, prvú cenu na klavírnej súťaži Vladimira Kraineva v Moskve, kde si zahral druhy Chopinov koncert s Ruskou filharmóniou pod taktovkou známeho dirigenta Vladimira Spivakova v Svetlanovskej sále. Naposledy v máji vyhral prvú cenu na klavírnej súťaži Fryderyka Chopina v Szafarnii v Poľsku a špeciálnu cenu - zúčastniť sa Chopinovho festivalu v Holandsku. Ďalšie ceny si odniesol zo súťaži v Sofii, Grazi, Weimare, Holandsku, Zagrebe, Brna, Košíc atd.... Ryan mal svoj debut s orchestrom vo veku 8 rokov, kde si zahral so slovenským komorným orchestrom Slovenskej filharmónie vo veľkej sále SF. Hral viackrát s orchestrom vo Viedni v Justičnom paláci, v Žiline so Slovenskou Sinfoniettou, v Prahe s Pražskou filharmóniou atď.. Ryan koncertoval vo významných sálach ako Brahmsova sala a Sklenená sala v Musikverein vo Viedni, Akadémia Franza Liszta v Budapešti, Mozarteum Salzburg, Symfonisk sala v Aarhuse, atd. Ryan mal česť hrať pre klavírnu divu Marthu Argerich na Viedenskej Univerzite v Lisztovej sále. Absolvoval majstrovské kurzy s učiteľmi z Juilliard School New York v Ženeve, s Grigory Gruzmanom v Splite. Ryan rád lyžuje a v lete hra tenis a bicykluje. Venuje sa aj amatérsky hre na husliach. Ryan is 12 years old and has both Slovak and Australian roots. He has been playing the piano since he was 6 years old and has been an extraordinary pupil at the Vienna University of Music and Musical Arts for three years, in the gifted children class at the piano teacher Vladimir Kharin. Despite his young age, Ryan is a laureate of 15 international piano competitions. Only this year he received three awards in Aarhus, Denmark, at the prestigious piano competition, where he was the youngest, first prize at the Vladimir Krainev piano competition in Moscow, where he played the Chopin concert with the Russian Philharmonic under the conductor Vladimir Spivakov in Svetlanovska Hall. He won the first prize at the Fryderyk Chopin Piano Competition in Szafarnia, Poland, in May 2019, and a special prize - possibility to attend the Chopin Festival in the Netherlands. He won other awards from competitions in Sofia, Graz, Weimar, Holland, Zagrebe, Brno, Kosice, etc. Ryan had his debut with the orchestra at the age of 8, where he played with the Slovak Chamber Orchestra of the Slovak Philharmonic in the large SF Hall. He has played several times with the Vienna orchestra at the Justice Palace, Žilina with the Slovak Sinfonietta, Prague with the Prague Philharmonic, etc. .. Ryan has performed in major halls such as Brahms' sala and Glass Hall at the Musikverein in Vienna, Franz Liszt Academy in Budapest, Mozarteum Salzburg, Symfonisk sala in Aarhus, etc. Ryan had the honor to play Martha Argerich at the University of Vienna at Liszt Hall for piano wonder. He attended master classes with teachers from Juilliard School New York in Geneva, with Grigory Gruzman in Split. Ryan enjoys skiing and in summer playing tennis and cycling. He is also an amateur violinist.

Tibor Hujdič

Tibor Hujdič je propagátorom čítania detí a deťom. Cez dramatizované čítania a predstavovanie kníh inšpiruje deti na školách k čítaniu. Pre učiteľov, knihovníkov a rodičov lektoruje semináre na podporu záujmu o čítanie detí a na rozvoj čitateľskej gramotnosti. Bol moderátorom autorskej rozhlasovej relácie Detská knižnica, zameranej na kvalitné knihy pre deti a mládež a zakladateľom detského kníhkupectva Mrkvicka.sk. Tibor Hujdič promotes reading to children and reading of children. He uses dramatised reading to introduce books and inspire school children to read. He leads workshops for teachers, librarians and parents on how to raise interest of children in reading and to develop the skills of reading literacy. He had his own radio show "Children's library" on quality books for children and youth and he founded an online bookstore for children Mrkvicka.sk.

Valentína Sedileková

Valentína Sedileková is a founder of the nationwide project Taste to Live, dedicated to eating disorders, which she goes through. Its tasks are to spread awareness, prevention and assistance, as well as to improve and highlight the state of child psychiatry in Slovakia. In addition, she is writing books – a fantasy trilogy with a political theme Venile or an autobiographical work The Taste to Live about life with anorexia. She is interested in politics, education, history and domestic and world events, and publishes articles in Denník N and Trend magazine. She is eighteen years old and in parallel she studies in Bratislava at the LEAF Academy and in Banska Bystrica at the Tajovsky Grammar School. Valentína Sedileková je zakladateľkou celoslovenského projektu Chuť žiť venujúceho sa poruchám príjmu potravy, ktorými si sama prechádza. Jeho úlohami je šíriť informovanosť, povedomie, prevenciu a pomoc, ako aj zlepšovať a poukazovať na stav detskej psychiatrie na Slovensku. Okrem toho sa venuje písaniu kníh – fantasy trilógie s politickým motívom Pokrvní, či autobiografického diela Chuť žiť o živote s anorexiou. Zaujíma ju politika, školstvo, história a domáce i svetové dianie, o čom publikuje články do Denníka N a týždenníka Trend. Má osemnásť rokov a paralelne študuje v Bratislave na medzinárodnej škole LEAF Academy a v Banskej Bystrici na Gymnáziu Tajovského.

Venus Jahanpour

PLEASE SCROLL DOWN FOR ENGLISH Venus je zakladateľkou súkromnej základnej školy a škôlky v Bratislave Petržalke s pozoruhodným programom environmentálnej výchovy. Narodila sa v Iráne. Kvôli svojmu Bahaiskému vierovyznaniu bola vylúčená zo strednej školy a donútená k úteku z rodnej krajiny. Ako utečenka sa dostala do Švédska, kde vyštudovala politológiu a ľudské práva. Krátko po nežnej revolúcii prišla do Československa, kde sa podieľala na rôznych ľudskoprávnych a vzdelávacích programoch. Jej cesty ju priviedli do Bratislavy, kde si založila rodinu. Z túžby po hodnotovo-orientovanom vzdelávaní svojich detí si zriadila malú skupinu domáceho vzdelávania, z ktorej postupne vznikla škôlka a neskôr aj škola Brilliant Stars International. Škola od prvopočiatkov venuje maximálnu pozornosť environmentálnemu vzdelávaniu a ochrane životného prostredia. Svojimi skúsenosťami v súčasnosti inšpiruje a pomáha aj ďalším školám. Okrem vedenia školy sa Venus angažuje aj v rôznych humanitárnych programoch s dôrazom na posilňovanie hlasu detí a mládeže, vzdelávanie Rómov a presadzovanie ľudských práv menšín. ---- Venus is a founder of a private elementary school and kindergarten in Bratislava, Slovakia with a remarkable environmental education programme. Born in Iran, she was expelled from high school and forced to escape her home country because she was a Baha’i. As a refugee in Sweden, she studied Political Science and Human Rights. In 1990, shortly after the Velvet Revolution, she moved to Czechoslovakia to pioneer various human rights educational programs. Her journey brought her to Bratislava which became her new home. Desiring a value-oriented education for her children she established a small home-schooling group, which over time grew to Brilliant Stars International Kindergartens and Primary School in Bratislava. From very early on, the school and the kindergartens put environmental education and protection at the heart of everything they did. Today, Venus shares her experience, inspires and helps other schools to introduce similar programmes. Beside running the school, she is also involved in humanitarian work centred around The Junior Youth Empowerment Program, Roma Education and the plight of Minority Human Rights.

Organizing team

Rastislav
Geschwandtner

Bratislava, Slovakia
Organizer

Dominika
Babulicová

Bratislava, Slovakia
Co-organizer
 • Dana Retova
  Curation
 • Lenka Gondolova
  Operations
 • Peter Jancar
  Operations
 • Simon Siplak
  Curation