Bratislava
x = independently organized TED event

This event occurred on
July 1, 2018
9:00am - 5:00pm CEST
(UTC +2hrs)
Bratislava, Bratislavský kraj
Slovakia

In the spirit of ideas worth spreading, TEDx is a program of local, self-organized events that bring people together to share a TED-like experience. At a TEDx event, TEDTalks video and live speakers combine to spark deep discussion and connection in a small group. These local, self-organized events are branded TEDx, where x = independently organized TED event. The TED Conference provides general guidance for the TEDx program, but individual TEDx events are self-organized (subject to certain rules and regulations).

Slovak National Theater
Pribinova 17
Bratislava, Bratislavský kraj, 811 09
Slovakia
Event type:
Standard (What is this?)
See more ­T­E­Dx­Bratislava events

Speakers

Speakers may not be confirmed. Check event website for more information.

Ahmed Elgammal

Dr. Ahmed Elgammal is a professor at the Department of Computer Science and Executive Council Faculty at the Center for Cognitive Science at Rutgers University. He is the founder and director of the Art and Artificial Intelligence Laboratory at Rutgers. Dr. Elgammal is also the founder and CEO of Artrendex, a startup that builds innovative AI technology for the creative domain. Prof. Elgammal published over 160 peer-reviewed papers, book chapters, and books in the fields of computer vision, machine learning, and artificial intelligence. His research on knowledge discovery in art history and AI art generation, received wide international media attention, including reports on the Washington Post, New York Times, NBC News, the Daily Telegraph, Science News, New Scientist, and many others. In 2017, an Artsy editorial acclaimed his work on AI generated art as “the biggest artistic achievement of the year”. In 2016, a TV segment about his research, produced for PBS, has won an Emmy award. He received the National Science Foundation CAREER Award in 2006. Dr. Elgammal received his M.Sc. and Ph.D. degrees in computer science from the University of Maryland, College Park, in 2000 and 2002, respectively. Dr. Ahmed Elgammal je profesorom na Katedre informatiky a fakulte Výkonnej rady v Centre pre kognitívne vedy na Rutgers University. Je zakladateľom a riaditeľom laboratória pre umenie a umelú inteligenciu na univerzite Rutgers. Dr. Elgammal je zakladateľom a súčasne generálnym riaditeľom spoločnosti Artrendex, čo je start-up, ktorý vytvára inovatívnu technológiu AI pre kreatívnu oblasť. Profesor Elgammal publikoval viac ako 160 recenzovaných článkov, kapitol kníh a samotné knihy v oblastiach počítačového videnia, učenia strojov a umelej inteligencie. Jeho výskum o objavovaní vedomostí v dejinách umenia a generoví umenia umelou inteligenciou získal širokú pozornosť medzinárodných médií vrátane Washington Post, New York Times, NBC News, Daily Telegraph, Science News, New Scientist a mnohých ďalších. V roku 2017 deklarovalo vydavateľstvo Artsy jeho prácu o dielach generovaných umelou inteligenciou ako “najväčší umelecký úspech roka”. V roku 2016 získal televízny segment o jeho výskume, produkovaný pre PBS, ocenenie Emmy. V roku 2006 získal Cenu National Science Foundation CAREER. Dr Elgammal získal titul M.Sc. a Ph.D. stupňa v informatike z University of Maryland, College Park, v roku 2000 a 2002, v uvedenom poradí.

Christián Havlíček

Christián je trans aktivista. Spoluzaložil prvú a jedinú organizáciu TransFúzia, ktorá je špecificky zameraná na podporu transrodových ľudí na Slovensku. Ôsmym rokom buduje slovenskú trans komunitu, poskytuje jej poradenstvo, venuje sa advokácii v oblasti trans práv a spolupracuje s médiami na zlepšení mediálnej reprezentácie trans ľudí. Pri svojej práci vychádza z ľudskoprávnych princípov a aktuálnych vedeckých poznatkov z oblasti medicíny. Christián is a trans activist. He has co-founded the first and only organization in Slovakia, called TransFúzia, that is specifically dedicated to support transgender people in Slovakia. For the eighth year, he has been building the Slovak trans community, providing counselling, and advocacy in the area of trans rights, and collaborating with the media to improve the public image of trans people. His work is based on human rights principles and current scientific knowledge from the field of medicine.

Florin Badita

Romanian Florin Badita, is the founder of Coruptia Ucide (Corruption Kills), a local civic group fighting corruption, which was founded after the Colectiv club fire that killed 64 people. Corruption Kills is an online community that now has over 103 000 people, and is facilitating the organization of the protests in Romania. He has led a campaign that helped to stop the decriminalization of Romanian corruption cases where damages total to less than EUR 45,000. He is a strong believer of the benefits of Open Data, and until now he has send over 7000 Freedom of Information Requests (FOIA) to over 3000 public institutions to gather information about public spending in Romania. He collaborates with journalists from Romania, doing data analysis and pattern recognition to uncover the patterns of corruption in unstructured datasets. He has been included on Forbes’ 30 under 30 Europe – Law and Policy list. Rumun Florin Badita je zakladateľom lokálnej občianskej iniciatívy Coruptia Ucide (Korupcia zabíja), ktorá bojuje proti korupcií. Tá bola založená po požiari v Colective klube, pri ktorom zomrelo 64 ľudí. Korupcia zabíja je online komunita s viac ako 103 000 členmi a jej cieľom je podpora pri organizácií protestov v Rumunsku. Florin viedol kampaň na zastavenie dekriminalizácie prípadov korupcie v Rumunsku, ktorých korupčná suma bola nižšia ako 45 000 EUR. Silne verí v benefity otvorených dát a k dnešnému dňu zaslal viac ako 7000 požiadaviek v rámci slobodného prístupu k informáciám viac ako 3000 verejným inštitúciám, s cieľom zozbierať informácie o verejných výdavkoch v Rumunsku. S rumunskými novinármi spolupracuje pri analýzach dát s cieľom odhaľovania korupčných vzorcov v rámci neštruktúrovaných súborov dát. Florin bol zaradený medzi 30 najvplyvnejších ľudí v Európe do 30 rokov v rámci Forbes ankety pre oblasť právo a politika.

Irakli Loladze

After obtaining his MA and PhD in Mathematics at Arizona State University, Irakli Loladze (born in the country of Georgia) moved to Princeton University for a postdoctoral work. There, in 2002, he hypothesized that rising levels of atmospheric carbon dioxide (CO2) should lower the concentrations of minerals essential for human nutrition such as zinc, iron, and magnesium in most plant species. However, small-scale studies of crops grown under elevated CO2 failed to detect consistent nutrient declines. Loladze’s multiple grant proposals for larger scale studies were all rejected. This left him to rely on published data for testing his hypothesis. After ten years of data gathering, he attained a dataset sufficiently large for meta-analysis. Published in 2014, it revealed a pervasive and systemic downshift in the concentrations of essential minerals in plants grown on four continents under elevated CO2. Loladze’s research was covered by New Scientist, Nature, Science, Politico and other international media outlets, and influenced the official US policy. Po získaní titulov MA a PhD v matematike na štátnej univerzite v Arizone, Irakli Loladze (narodený v Gruzínsku), absolvoval postdoktorálne štúdiá na univerzite Princeton. V roku 2002 predstavil hypotézu, ktorá tvrdila, že zvyšujúca sa úroveň oxidu uhličitého v atmosfére by mala znižovať koncentráciu dôležitých minerálov, napr. zinku, železa či magnézia, vo väčšine rastlinných druhov. Výskumy realizované na čiastkových vzorkách úrody pestovanej v regiónoch so zvýšeným podielom oxidu uhličitého však túto hypotézu nepreukázali. Z tohto dôvodu boli Loladzeho niekoľkonásobné žiadosti o granty slúžiace na výskum väčšieho množstva vzoriek odmietnuté. Musel sa teda spoľahnúť na publikované dáta, ktoré používal na testovanie svojej hypotézy. Po desiatich rokoch zbierania takýchto dát sa mu podarilo získať dostatočné množstvo podkladov na vypracovanie meta-analýzy. Práca bola publikovaná v roku 2014 a preukázala všadeprítomné a systematicky klesajúce množstvo minerálov v rastlinách pestovaných na štyroch kontinentoch so zvýšeným podielom množstva oxidu uhličitého. Loladzeho výskum bol publikovaný v médiach New Scientist, Nature, Science, Politico a iných medzinárodných médiách a ovplyvnil oficiálnu US politiku.

Ján Tkáč

Ján študoval hudbu na University of Cambridge, Univerzite Komenského, Konzervatóriu v Bratislave, Vysokej škole múzických umení. Venoval sa aj štúdiu filozofie v Kolégiu Antona Neuwirtha a na rôznych študijných pobytoch v Európe a v USA (Acton University, Michigan a Witherspoon Institute, Princeton). Aktívne sa podieľa na projektoch Kolégia Antona Neuwirtha a Spoločenstva Ladislava Hanusa a spolupracuje na rôznych projektoch orientovaných na spoločnosť a vzdelávanie (Domka, The Duke of Edinburgh Award, Katolícka Charita, Zastavme hazard, Pamätaj, LEAF, Unimak, Fjúžn a iné). V minulosti pracoval v internetovom spravodajstve a spolupracuje ako redaktor so Slovenským rozhlasom. Okrem hudby sa vždy zaujímal o komunikáciu, klasické vzdelávanie a rozprávanie príbehov. Ján studied music at the University of Cambridge, the Comenius University, the Conservatoire in Bratislava, and the Academy of Performing Arts. He also studied philosophy at the College of Antoine Neuwirth and experienced various study stays in Europe and the USA (Acton University, Michigan and Witherspoon Institute, Princeton). He is actively involved in the projects of the Anton Neuwirth and Ladislaus Hanus community and cooperates on various projects focused on society and education (Domka, The Duke of Edinburgh Award, Catholic Charity, Stop Gambling, Pamätaj, LEAF, Unimak, Fjuzn and others). In the past, he worked in internet media company and also he cooperates as an editor with the Slovak Radio. Besides music, he has always been interested in communication, classical education, and storytelling.

Jonathan Bobrow

Jonathan Bobrow is an award winning designer and technologist at the forefront of digital interfaces and hands-on play. He’s an alumnus of the MIT Media Lab Playful Systems group and UCLA Design | Media Arts, CEO and co-founder of design and game studio, Move38. Move38 builds curious objects such as Blinks, a board game system with a mind of its own. Blinks are a phygital game system and open platform for hands-on play with complex systems and emergent behavior. Move38 hopes to raise a generation of system thinkers. Jonathan Bobrow je ocenený dizajnér a technológ v popredí digitálnych rozhraní a praktickej hry. Je absolventom skupiny MIT Media Lab Playful Systems a UCLA Design | Media Arts, generálny riaditeľ a spoluzakladateľ dizajnového a herného štúdia Move38. Move38 vytvára zvedavé predmety, ako je napríklad hra Blinks, stolová hra s vlastnou mysľou. Blinks je systém fingálnej hry a otvorená platforma pre hands-on hru s komplexným systémom a rozvíjajúcim sa správaním. Tím Move38 dúfa, že sa im podarí vytvoriť generáciu systémových mysliteľov.

Ľudové Mladistvá

Hudobný projekt Ľudové Mladistvá vznikol v r. 2016 je zaujímavou novinkou skladateľa, klaviristu a zakladateľa projektu Martina Majla Štefánika (spolupracoval už s menami ako Celeste Buckingham, Majk Spirit, Emma Drobná, a pod.), ktorý spája prvky folklóru, jazzu, vážnej a energickej modernej hudby. Fúzia zdanlivo nesúrodych prvkov je v aranžmánoch Martina Majla Štefánika, ojedinelá. Jeho skladby svojím jedinečným rukopisom prinášajú invenčný prístup k spracovaniu ľudových piesní. Táto 9-členná skupina okamžite po svojom vzniku vzbudila záujem širokej verejnosti. Hudobný projekt získal hneď niekoľko ocenení – Na RHA festivale 2016 Objav roka. Bratislavských Jazzových dní ako jeden z Objavov roka a takisto v súťaži Nové tváre slovenského jazzu. V apríli 2017 získali medzinárodnú cenu JazzFruit v Prahe. “Folk Youth” was founded in year 2016 and it is an interesting new music project by the pianist, composer and founder of the idea – Martin Štefánik, merging elements of folklore, jazz, classical and modern energetic music. This fusion of seemingly juxtapose components comes out as very interesting in Martin Štefánik’s arrangements. His compositions and their unique style bring an innovative approach into traditional understanding and processing of folklore songs.

Milan Kováč

Posledných 10 rokov vedie profesor Milan Kováč archeologické výskumy predkolumbovského osídlenia v pralesoch severnej Guatemaly s centrom v lokalite Uaxactun. Vyštudoval religionistiku, je profesorom etnológie, vedie Katedru porovnávacej religionistiky a Centrum mezoamerických štúdií FiF UK. Založil systematické štúdium a výuku mayského hieroglyfického písma na Slovensku a je autorom mnohých publikácií, medzi nimi i knihy pre deti, ktorá je v Mexiku využívaná ako učebnica pre základné školy. For past 10 years, Professor Milan Kováč has conducted archaeological research of pre-columbus settlements in the North Guatemalan forests with a center in the Uaxactun site. He studied religion, currently is a professor of ethnology, leads the Department of Comparative Religion and the Center for Mesoameric Studies at Faculty of Arts at Comenius University. He established systematic study and teaching of Mayan hieroglyphics in Slovakia. He is the author of many publications, including children’s books, which are used in Mexico as a textbook for elementary schools.

Monika Kapráliková

Pomedzie je v živote Moniky Kaprálikovej vyjadrené profesným balansovaním medzi teóriou a praxou. Po vyštudovaní histórie a kulturológie na FiF UK v Bratislave pôsobila osem rokov na katedre kulturológie ako asistentka, neskôr ako vedecká pracovníčka. Popri tom však aktívne participovala na organizácii viacerých kultúrnych projektov (Medzinárodný festival Divadelná Nitra, IFF Bratislava, Bratislava v pohybe a ďalších) a spolupracovala na prezentácii nosných výstav Slovenského národného múzea. V roku 2010 nasledovala pracovnú kariéru svojho muža do Španielska. Ani tisícky kilometrov vzdialená sa však neprestala venovať výskumu. Hoci návštevy slovenských a českých archívov, zháňanie zdrojov a písanie boli časovo i logisticky náročnejšie, písala a publikovala naďalej. Ich najčerstvejším plodom je monografia o dosiaľ málo známej tvorbe a živote Jána Smreka. Okrem toho sa venuje česko-slovenským kultúrnym vzťahom a príbehom, ktoré zostali na pomedzí rozpadu nášho niekdajšieho spoločného štátu. Monika Kapráliková ballances between theory and practice. After studying culturology at FiF UK Bratislava she worked as an assistant and later as a scientist at a Department of culturology. On side she participated as an organizer of multiple cultural projects (international festival Divadelná Nitra, IFF Bratislava, Bratislava in movement etc.) and co-operated on important exhibitions at Slovak national museum. In 2010 she followed hre husbands career to Spain. But despite long distance she never stopped her research. Although visits to Slovak archives and writing were logistically hard to manage, she kept publishing. Her newest piece is a monography about barely known life and work od Ján Smrek.

Niccoló Massariello

The native Tuscan Niccolò Massariello has always dreamed of working in the film or music industry. After studying Audiovisual Communication in Pisa he continued the studies and got his master’s degree from the Music Industry Management in Barcelona. He settled here, started playing in a band and writes for various magazines, including the well known VICE. Currently he writes movie scripts and he is feeding his acting ambitions for the first time in his life. But his face had previously sold alcohol and milk, books about monsters, and articles about genital diseases. And if you are in marketing, you may have used it, too. Rodený Toskánčan Niccolò Massariello vždy sníval o práci vo filmovom či hudobnom priemysle. Po štúdiách Audiovizuálnej komunikácie v Pise pokračoval získaním magisterského titulu z Manažmentu hudobného priemyslu v Barcelone. Usadil sa tu, začal hrať v kapele a písať pre rôzne magazíny, vrátane svetoznámeho VICE. V súčasnosti tvorí filmové scenáre a po prvý raz v živote si napĺňa aj herecké ambície. Jeho tvár však už predtým predávala alkohol aj mlieko, knihy o príšerách i články o pohlavných chorobách. A ak patríte k marketérom, možno ste ju už niekedy použili aj vy.

Pavol Pokorný

Po 15 rokoch architektonickej praxe sa Pavol Pokorný rozhodol radikálne zmeniť prístup k tvorbe. Od roku 2009 navrhuje svoje projekty výlučne v energeticky efektívnom štandarde. V portfóliu jeho architektonickej kancelárie je možné nájsť široké spektrum stavieb, od interiérov po priemyselné fabriky, od výstavných expozícií po kancelárske budovy. Je nadšeným ambasádorom stavieb z dreva, s ktorými žne úspechy tak na domácej, ako aj medzinárodnej architektonickej scéne. Jeho bratislavský ateliér sa špecializuje na energeticky efektívne stavby z dreva. Na Fakulte architektúry STU v Bratislave vedie ateliér Rodinný dom, je lektorom Školy udržateľnej architektúry Inštitútu pre pasívne domy, spoluorganizátorom diskusií Otvorene o architektúre a spoluzakladateľom platformy staviamezdreva.sk. After 15 years of experience in architecture, Pavol decided to radically change his approach to creation. Since 2009, he has been designing his projects exclusively in an energy-efficient standard. A wide range of buildings can be found in the portfolio of his architectural office, from interiors to industrial factories; from exhibition expositions to office buildings. He is an enthusiastic ambassador for wood constructions with which he celebrates successes at national and international architectural scene. His architectonic studio in Bratislava specializes in energy-efficient wood buildings. At the Faculty of Architecture of STU in Bratislava he teaches the lecture on family house, he is a lecturer of the Institute of Sustainable Architecture of the Institute for Passive Homes, co-organizes the discussions on Openly about architecture and he is a co-founder of the platform staviamezdreva.sk.

Peter Hartkamp

Peter Hartkamp (1961) was faced as a parent with the adverse effects of the education system on his children and has founded three highly innovative schools. To be able to do this, he has, over the past 15 years, developed an in depth knowledge of education, Dutch education law and Human Rights. Peter Hartkamp has been active on the Council of the European Democratic Education Community (EUDEC) and gives presentations on education and human rights in different countries. Peter Hartkamp (1961) sa ako rodič stretol s nepriaznivými vplyvmi vzdelávacieho systému na svoje deti, a preto založil tri vysoko inovatívne školy. Aby to mohol uskutočniť, v priebehu posledných 15 rokov si vybudoval hlbšiu znalosť vzdelávania, holandského školského práva a ľudských práv. Peter Hartkamp pôsobí v Rade Európskeho spoločenstva pre demokratické vzdelávanie (EUDEC) a prezentuje tému vzdelávania a ľudských práv v rôznych krajinách.

Saša Uhlová Apolena Rychlíková

Apolena Rychlíková (1989) is a Czech documentary filmmaker and editor of the daily commentary A2larm.cz. She has been dealing with social and political issues in her films and texts for a long time. She studies at Prague FAMU, cooperates with Czech Television or Czech Radio. Her films are regularly screened at both Czech and foreign festivals. The last film Borders of Work, created for the Czech Cycle Journal, won the Czech Joy Award for Best Czech Documentary Film and the Audience Award at the Jihlava IDFF, and won the Czech Film Critics Prize in the Out of Cinema category and the Czech Lion nomination. For her posts for the Salon Rights, she was nominated for the Best Commentary of the Year award in 2017 at the Journalist Award organized by the OSF Foundation. Saša Uhlová (1977) is a Czech journalist dealing with social problems. She studied Roma at the Charles University and devoted herself to field research in Roma communities. She worked in the Romea organization and then as a journalist at the daily journal Referendum. Since 2017, she has been editor of A2larm.cz, for which she has created a series Heroes of capitalist work. In this unique project, she spent more than half a year in secrecy to study low-income jobs in the Czech Republic. For the series, she earned her publicity nomination at the Journalism Prize 2017, as well as the nomination of the jury for the Top Reporter in 2017. Apolena Rychlíková (1989) je česká dokumentaristka a redaktorka komentářového deníku A2larm.cz. Dlouhodobě se zabývá společenskými a politickými otázkami, které zpracovává ve svých filmech i textech. Studuje na pražské FAMU, spolupracuje s českou televizí nebo Českým rozhlasem. Její filmy jsou pravidelně promítány na českých i zahraničních festivalech. Poslední snímek Hranice práce, který vznikl pro autorský cyklus česká žurnál vyhrál na MFDF Jihlava cenu Česká radost za nejlepší český dokumentární film i Cenu diváků a získal Cenu českých filmových kritiků v kategorii Mimo kino a nominaci na Českého lva. Za své sloupky pro Salon Práva byla nominována na cenu Nejlepší komentář roku 2017 v Novinářské ceně pořádané nadací OSF. Saša Uhlová (1977) je česká novinářka, zabývající se sociálními problémy. Vystudovala romistiku na Univerzitě Karlově a věnovala se terénním výzkumům v romských komunitách. Pracovala v organizaci Romea a poté jako novinářka Deníku referendum. Od roku 2017 je redaktorkou A2larm.cz, pro který vytvořila sérii Hrdinové kapitalistické práce. V tomto ojedinělém projektu pracovala víc než půl roku v utajení, aby zkoumala nízkopříjmová zaměstnání v České republice. Za sérii reporáži si vysloužila nominaci veřejnosti v Novinářské ceně 2017, stejně jako nominaci odborné poroty za Nejlpeší reporrtáže roku 2017.

Spevácky zbor Superar

Vzdelávací program Superar pomocou hudby spája deti z rôznych sociálnych prostredí. Od dobre situovaných rodín až po rómske osady, napomáha priateľskej, otvorenej interakcii medzi deťmi, buduje sociálnu inklúziu a prevenciu negatívnych sociálnych javov, napríklad extrémizmu. The Educational Program SUPERAR uses music to bring together children from different social backgrounds. From well-established families to Gypsy settlements, it helps a friendly, open interaction between children, builds social inclusion and prevents negative social phenomena such as extremism.

Viliam Matuška

Po dokončení štúdia na strednej škole SOU Železničné, Viliam začal pracovať na Železniciach Slovenskej Republiky ako dozorca výhybiek a neskôr ako výpravca vlakov. V roku 2006 založil Železničné múzeum Stará Turá a začal pracovať v Železničnom múzeu Slovenskej republiky v Bratislave, kde reštauroval viaceré historické železničné zariadenia. Následne sa vrátil k profesii výpravcu a vo svojom voľnom čase sa intenzívne venuje vedeniu Železničného múzea v Starej Turej, záchrane a reštaurovaniu exponátov, dokumentovaniu histórie miestnej železnice Veselí nad Moravou – Nové Mesto nad Váhom a sprevádzaniu návštevníkov. Počas rekonštrukcie stanice Stará Turá sa mu podarilo zachrániť historickú budovu pred zbúraním. Bol 2x ocenený Nadáciou Život v Starej Turej za záchranu histórie v regióne. After completing his studies at the SOU Železničné, Viliam began working at the Slovak Railways as the switch supervisor and later on as a railroad dispatcher. In 2006, he founded Stará Turá Railway Museum and began working at the Railway Museum of the Slovak Republic in Bratislava, where he renovated several historic railway facilities. He then returned to the profession of the dispatcher and, in his spare time, he intensively dedicates himself to the management of the Railway Museum in Stará Turá, saving and restoring the exhibits, documenting the history of the local railway Veselí nad Moravou – Nové Mesto nad Váhom and guiding the visitors. During the reconstruction of Stará Turá station, he managed to save the historic building from being destroyed. He was twice awarded by the Life in Stará Turá Foundation for the preservation of history in the region.

Zuzana Špačková

Zuzana Špačková je lekárka, ktorá sa venuje rúcaniu mýtov a predsudkov o ľudoch s duševným ochorením. O priblíženie psychiatrie a zdôraznenie potreby starostlivosti o duševné zdravie sa snaží aj na svojom blogu a instagrame. Je spoluautokou destigmatizačného projektu ‘Příběhy Bláznovství’, ktorý formou putovnej výstavy zoznamuje širokú verejnosť s vybranými duševnými chorobami a reálnymi príbehmi ľudí, ktorí s nimi žijú. Považuje sa za nadšenú športkovkyňu a optimistickú idealistku, ktorú baví meniť veci. Zuzana Špačková is a doctor who is devoted to break down the myths and prejudices about people with mental illness. She tries to teach people more about psychiatry and about the need for mental health care via her personal blog and instagram. She is a co-author of the destigmatization project ‘Stories of Fools’, which as a traveling exhibition introducing a wide audience to selected mental illnesses and the real stories of people living with it. She consider herself an enthusiastic sports girl and an optimistic idealist, who enjoys changing things.

Organizing team

Rastislav
Geschwandtner

Bratislava, Slovakia
Organizer

Dominika
Babulicová

Bratislava, Slovakia
Co-organizer
 • Dana Retova
  Curation
 • Lenka Krajcikova
  Production
 • Monika Pohlova
  Curation
 • Peter Jancar
  Production
 • Simon Siplak
  Production