PrishtinaWomen
x = independently organized TED event

Theme: Momentum

This event occurred on
May 29, 2015
4:00pm - 10:00pm CEST
(UTC +2hrs)
Tirana, Tiranë
Albania

Atifete Jahjaga

President Atifete Jahjaga was born on the 20th of April 1975 in Rashkoc – Gjakova
Mrs. Jahjaga was Deputy General Director of the Police of Kosovo from February 2009 until her election as President of the Republic of Kosovo, on April 7, 2011. Since the establishment of the Kosovo Police in early 2000, initially she served as a policeman, progressing at a regional level and that of the General Headquarters.

During her earlier career, President Jahjaga has served in key positions in the implementation of law and order in the professional standards unit, then assistant of the deputy director of the Kosovo Police, assistant of the head of human resources, special executive assistant of the Deputy Commissary for the Administration of the Kosovo Police, Deputy Commander of the Border Police of the Kosovo Police, head of training department, assistant of the Deputy Commissary of the P.K. Border Police, assistant of the Deputy Commissary of the Kosovo Police for personnel and training.

Presidentja Atifete Jahjaga lindi më 20 prill 1975 në Rashkoc - Gjakovë. Znj. Jahjaga ishte Zëvendësdrejtoreshë e Përgjithshme e Policisë së Kosovës prej shkurtit të vitit 2009 deri në zgjedhjen e saj Presidente e Republikës së Kosovës, më 7 prill 2011. Që nga themelimi i Policisë së Kosovës, në fillim të vitit 2000, fillimisht shërbeu si police, duke përparuar në nivel rajonal dhe në atë të Shtabit të Përgjithshëm.

Gjatë karrierës së saj të mëhershme, Presidentja Jahjaga ka shërbyer në pozita të rëndësishme në zbatim të rendit dhe ligjit në Njësinë e Standardeve Profesionale, pastaj Ndihmëse e Zëvendësdrejtorit të Policisë së Kosovës, Ndihmëse e Shefit të Burimeve Njerëzore, Ndihmëse Ekzekutive Speciale e Zëvendëskomisarit për Administratën e Policisë së Kosovës, Zëvendëskomandante për Polici Kufitare të Policisë së Kosovës, Kryesuese e Departamentit të Trajnimeve, Ndihmëse e Zëvendëskomisarit të Policisë së Kosovës për Polici Kufitare, Ndihmëse e Zëvendëskomisarit të Policisë së Kosovës për Personel dhe Trajnim.

Jeta Abazi Gashi

Jeta Abazi Gashi works at the University of Prishtina in the Journalism Department.
She’s always enjoyed working in the media, and started working at a children's show when she was only 11 years old. She worked for a number of radio stations in Kosovo and Macedonia before joining the Balkan Investigative Reporting Network (BIRN) in 2007, where she worked until 2010. Her story about municipalities in Kosovo in was widely covered.

In November 2014, she was awarded the first prize by the Balkan Fellowship for Journalistic Excellence. Her story, “Fighting for the fair share,” described the discrimination Kosovar women face with regards to family inheritance and generated a vigorous public debate in Kosovo. The same story was published internationally by Thomson Reuters, Süddeutsche Zeitung, Neue Zürcher Zeitung, etc.

Jeta Abazi punon në Universitetin e Prishtinës, Departamenti i Gazetarisë.
Asaj gjithmonë i ka pëlqyer të punojë në sektorin e medias, dhe filloi në një shfaqje për fëmijë kur ajo ishte vetëm 11 vjeç. Ajo ka punuar për një numër të radio stacioneve në Kosovë dhe Maqedoni përpara se të behej pjesë e BIRN-it në 2007, ku ajo punoi deri në vitin 2010. Storia e saj në lidhje me komunat në Kosovë u mbulua gjërë në media.

Në nëntor 2014 ajo u nderua me çmimin e parë nga ana e Bursës Ballkanike të Gazetarisë. Storia e saj, Lufta për ndarje të drejtë, trajtoi diskriminimin e grave në trashigimi familjare dhe gjeneroi debat të fuqishëm publik në Kosovë. E njejta histori është publikuar ndërkombëtarisht në Thomson Reuters, Süddeutsche Zeitung, Neue Zürcher Zeitung, etj.

Agon Maliqi

Agon Maliqi is a public policy consultant, op-ed writer and civil society activist from Prishtina. Through his writing and professional engagements, Agon has actively raised awareness on the causes and consequences of gender inequality in Kosovo and highlighted the need for men to be more vocal in challenging the status-quo.

Agon Maliqi është konsulent i politikave publike, shkrimtar op-ed dhe aktivist i shoqërisë civile nga Prishtina. Përmes shkrimeve të tij dhe angazhimeve profesionale, Agoni ka ngritur në mënyrë aktive ndërgjegjësimin mbi shkaqet dhe pasojat e pabarazisë gjinore në Kosovë, dhe ka theksuar nevojën që burrat të jenë më të zëshëm në kundërshtimin e status-kuosë.

Elia Zaharia

Elia Zaharia is a theater actress and philanthropist. She was born on February 8, 1983 in Tirana, Albania. Following in her mother’s footsteps, Elia became involved in the film industry, interpreting various roles in short films in France. Some of her more important projects were “Honeymoons” by Goran Paskaljevic (2008), the leading role in “Solitaire” by Bahram GUERANFAR (2005), and the leading role in “Lule te kuqe, lule te zeza“ by Melvan Shanaj (2002).

From 1999-2002, Elia also took part in a successful musical group called “Spirit Voice,” which her the opportunity to perform in concerts throughout the Albanian region.
After spending years in France working as a theatrical actress, Zaharia returned to Albania and joined the Queen Geraldine Foundation. Zaharia has been responsible for the reconstruction and renovation of schools in villages and towns across Albania.

Elia Zaharia është aktore teatri dhe filantrope. Ajo ka lindur më 8 shkurt 1983 në Tiranë, Shqipëri. Duke ndjekur pas gjurmët e së ëmës, Elia ka qenë shumë e interesuar në industrinë e filmit, dhe ka marrë pjesë në një numër të filmave të shkurtër në Francë. Disa nga filmat e saj më të rëndësishëm janë: Honeymoons nga Goran Paskaljevic (2008), roli kryesor në Solitare nga Bahram Guernfar (2005), roli kryesor në “Lule të kuqe, Lule të zeza” nga Melvan Shanaj (2002).

Nga viti 1999 deri në 2002 Elia po ashtu ishte pjesëtare e grupit të suksesshëm muzior “Spirit Voice”, me të cilin pati mundësi të merrte pjesë në koncerte të shumta rreth territoreve shqiptare.
Pasi kaloi disa vite në Francë duke punuar si aktore teatri, Zaharia u kthye në Shqipëri dhe u bashkua me Fondacionin e Mbretëreshës Gjeraldinë. Zaharia ka qenë përgjegjëse për rikonstruktimin dhe renovimin e shkollave në fshatrat e Shqipërisë.

Elonë Kastrati

Elonë is a German teenager and activist originally from Kosovo known for her initiative #PadsAgainstSexism. She was born in 1995, one year after her parents left Kosovo to migrate to Germany. After finishing high school, Elonë will volunteer in Kosovo for one year, as a part of the Schüler Helfen Leben program.

The 19-year-old became known for writing messages against sexism on sanitary towels and spreading them around her hometown of Karlstruhe, as a way to spread awareness on gender equality.

Elonë është adoleshente dhe aktiviste gjermane me origjinë nga Kosova, e njohur për iniciativën e saj #PadsAgainstSexism apo #PecetatKundërSeksizmit. Ka lindur në vitin 1995, një vit pasi prindërit e saj u larguan nga Kosova dhe migruan në Gjermani. Pas përfundimit të shkollës së mesme, Elona do të punojnë në Kosovë për një vjet në mënyrë vullnetare si pjesë e programit të Schüler Helfen Leben.

19 vjecarja u bë e njohur për shkruarjen e mesazheve kundër seksizmit në peceta sanitare dhe për shpërndarjen e tyre në vendlindjen e saj Karlstruhe, si mënyrë për të ngritur vetëdijën për barazinë gjinore.

Nicole Farnsworth

Originally from the U.S., Nicole has lived and worked in Kosovo for 11 years, primarily with civil society organizations. A researcher, writer, and gender equality activist she has co/authored several influential reports dealing with gender equality, gender-responsive budgeting, domestic violence and women’s participation in decision-making processes, informing important policy changes in Kosovo. At present, Nicole is Program Manager and Lead Researcher at the Kosovo Women’s Network where she is working on new research on gender-based violence in Kosovo and gender responsive budgeting in the Ministry of Education, Science and Technology. Nicole also consults regularly for international organizations on gender mainstreaming, advocacy, public relations, and civil society development in Kosovo, South East Europe and the Newly Independent States, among others. She possesses an MSc in Social Research from the London School of Economics.

Me origjinë nga SHBA, Nicole ka jetuar dhe punuar në Kosovë për 11 vjet, kryesisht me organizata të shoqërisë civile. Si studiuse, autore, dhe aktiviste për barazi gjinore, ajo ka qenë bashkë-autore e disa raporteve me ndikim që kanë të bëjnë me barazinë gjinore, buxhetimin e përgjegjshëm gjinor, dhunën në familje dhe pjesëmarrjen e grave në proceset vendim-marrëse, duke krijuar kështu ndryshime të rëndësishme politike në Kosovë. Aktualisht, Nicole është Menaxhere e Programit dhe Hulumtuese kresore në Rrjetin e Grave të Kosovës, ku ajo është duke punuar në hulumtimin e ri për dhunën në baza gjinore dhe buxhetimin gjinor ne Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë. Nicole gjithashtu është konsulente për organizatat ndërkombëtare për integrim gjinor, avokim, marëdhënie me publikun, si dhe për zhvillimin e shoqërisë civile në Kosovë, Evropë Juglindore dhe shtete tjera të sapoformuara, ndër të tjera. Ajo ka titullin e Magjistrës Shkencore për Kërkime Sociale nga London School of Economics.

Vjollca Konjufca

Vjollca Konjufca is an Assistant Professor of microbiology at Southern Illinois University. She has a B.S. degree from the University of Prishtina in Agriculture, a M.S. from the University of Georgia in Nutrition, and a Ph.D. from the University of Arkansas in Immunology.

Konjufca's recent work deals with the way infections are processed by the body, particularly how pathogens invade the organism and how immune cells respond. Konjufca has mapped infections on a molecular level, with the aim of finding better and more effective solutions to counteracting attacks on the immune system.

Vjollca Konjufca është profesoreshë asistente e mikrobiologjisë në Universitetin e Southern Illinois. Ajo ka përfunduar Fakultetin e Agrikulturës në Universitetin e Prishtinës, magjistroi nga Universiteti i Gjeorgjisë në të ushqyerit (nutrition), dhe doktoraturën e përfundoi në Universitetin e Arkansas për Imunologji.

Puna e kohëve të fundit e Konjufcës ka të bëjë me mënyrën se si infeksionet përpunohen nga trupi, më saktësisht se si patogjeni pushton organizmin dhe si reagojnë qelizat e imunitetit. Konjufca i ka studiuar indeksionet në nivel molekular, me qëllim të gjetjes së zgjidhjeve më të mira dhe më efektive kundër sulmeve ndaj sistemin imunitar.

Sheshi 21
Rruga e Kavajes
151
Tirana, Tiranë
Albania
Event type:
TEDxWomen (What is this?)
See more ­T­E­Dx­Prishtina­Women events

Speakers

Speakers may not be confirmed. Check event website for more information.

Dancing Ballroom

Deniza Mulaj dhe Urim Krasniqi janë instruktorë dhe partner të vallëzimeve Latine në shkollën Dancing Ballroom në Prishtinë.

Agon Maliqi

Agon Maliqi is a public policy consultant, op-ed writer and civil society activist from Prishtina. Through his writing and professional engagements, Maliqi has actively raised awareness on the causes and consequences of gender inequality in Kosovo and highlighted the need for men to be more vocal in challenging the status-quo. Agon Maliqi është konsulent i politikave publike, shkrimtar op-ed dhe aktivist i shoqërisë civile nga Prishtina. Përmes shkrimeve të tij dhe angazhimeve profesionale, Maliqi ka ngritur në mënyrë aktive ndërgjegjësimin mbi shkaqet dhe pasojat e pabarazisë gjinore në Kosovë, dhe ka theksuar nevojën që burrat të jenë më të zëshëm në kundërshtimin e status-kuosë.

Atifete Jahjaga

President Atifete Jahjaga was born on the 20th of April 1975 in Rashkoc, Gjakova. Mrs. Jahjaga was the Deputy General Director of the Kosovo Police from February 2009 until her election as President of the Republic of Kosovo on April 7, 2011. Since the establishment of the Kosovo Police in early 2000, initially she served as a police officer, progressing to the regional level and then to that of the General Headquarters. Presidentja Atifete Jahjaga lindi më 20 prill 1975 në Rashkoc - Gjakovë. Znj. Jahjaga ishte Zëvendësdrejtoreshë e Përgjithshme e Policisë së Kosovës prej shkurtit të vitit 2009 deri në zgjedhjen e saj Presidente e Republikës së Kosovës, më 7 prill 2011. Që nga themelimi i Policisë së Kosovës, në fillim të vitit 2000, fillimisht shërbeu si police, duke përparuar në nivel rajonal dhe në atë të Shtabit të Përgjithshëm.

Elia Zaharia

Elia Zaharia is a theater actress and philanthropist. She was born on February 8, 1983 in Tirana, Albania. Following in her mother’s footsteps, Elia became involved in the film industry, interpreting various roles in short films in France. After spending years in France working as a theatrical actress, Zaharia returned to Albania and joined the Queen Geraldine Foundation. Elia Zaharia është aktore teatri dhe filantrope. Ajo ka lindur më 8 shkurt 1983 në Tiranë, Shqipëri. Duke ndjekur pas gjurmët e së ëmës, Elia ka qenë shumë e interesuar në industrinë e filmit, dhe ka marrë pjesë në një numër të filmave të shkurtër në Francë. Pasi kaloi disa vite në Francë duke punuar si aktore teatri, Zaharia u kthye në Shqipëri dhe u bashkua me Fondacionin e Mbretëreshës Gjeraldinë. Zaharia ka qenë përgjegjëse për rikonstruktimin dhe renovimin e shkollave në fshatrat e Shqipërisë.

Elonë Kastrati

Elonë Kastrati is a German teenager and activist originally from Kosovo known for her #PadsAgainstSexism initiative. She was born in 1995, one year after her parents left Kosovo to migrate to Germany. After finishing high school, Kastrati will volunteer in Kosovo for one year, as a part of the Schüler Helfen Leben program. The 19-year-old became known for writing messages against sexism on sanitary towels and spreading them around her hometown of Karlstruhe, as a way to spread awareness on gender equality. Elonë Kastrati është adoleshente dhe aktiviste gjermane me origjinë nga Kosova, e njohur për iniciativën e saj #PadsAgainstSexism apo #PecetatKundërSeksizmit. Ka lindur në vitin 1995, një vit pasi prindërit e saj u larguan nga Kosova dhe migruan në Gjermani. 19 vjeçarja u bë e njohur për shkruarjen e mesazheve kundër seksizmit në peceta sanitare dhe për shpërndarjen e tyre në vendlindjen e saj Karlstruhe, si mënyrë për të ngritur vetëdijën mbi barazinë gjinore.

Florent Abrashi

Florent Abrashi performon me këngën "It's a man's world" në skenën e TEDxPrishtinaWomen.

Jeta Abazi - Gashi

Jeta Abazi Gashi works at the University of Prishtina in the Journalism Department. She’s always enjoyed working in the media, and started working at a children's show when she was only 11 years old. In November 2014, she was awarded the first prize by the Balkan Fellowship for Journalistic Excellence. Her story, “Fighting for the fair share,” described the discrimination Kosovar women face with regards to family inheritance and generated a vigorous public debate in Kosovo. Asaj gjithmonë i ka pëlqyer të punojë në sektorin e medias, dhe filloi karrieren në një emision për fëmijë kur ajo ishte vetëm 11 vjeçe. Në nëntor 2014 ajo u nderua me çmimin e parë nga ana e Bursës Ballkanike të Gazetarisë. Storia e saj, “Luftimi për pjesën që u takon”, trajtoi diskriminimin e grave në trashigimi familjare dhe gjeneroi debat të fuqishëm publik në Kosovë.

Nicole Farnsworth

Originally from the U.S., Nicole Farnsworth has lived and worked in Kosovo for 11 years, primarily with civil society organizations. A researcher, writer, and gender equality activist, she has co/authored several influential reports dealing with gender equality, gender-responsive budgeting, domestic violence and women’s participation in decision-making processes, informing important policy changes in Kosovo. Me origjinë nga SHBA, Nicole Farnsworth ka jetuar dhe punuar në Kosovë për 11 vjet, kryesisht me organizata të shoqërisë civile. Si studiuse, autore, dhe aktiviste për barazi gjinore, ajo ka qenë bashkë-autore e disa raporteve me ndikim që kanë të bëjnë me barazinë gjinore, buxhetimin e përgjegjshëm gjinor, dhunën në familje dhe pjesëmarrjen e grave në proceset vendim-marrëse, duke krijuar kështu ndryshime të rëndësishme politike në Kosovë.

Vjollca Konjufca

Vjollca Konjufca is an Assistant Professor of microbiology at Southern Illinois University. Konjufca's recent work deals with the way infections are processed by the body, particularly how pathogens invade the organism and how immune cells respond. Konjufca has mapped infections on a molecular level, with the aim of finding better and more effective solutions to counteracting attacks on the immune system. Vjollca Konjufca është profesoreshë asistente e mikrobiologjisë në Universitetin e Southern Illinois. Njëri ndër hulumtimet e fundit e Konjufcës ka të bëjë me mënyrën se si infeksionet përpunohen nga trupi, më saktësisht se si patogjeni pushton organizmin dhe si reagojnë qelizat e imunitetit. Konjufca i ka studiuar indeksionet në nivel molekular, me qëllim të gjetjes së zgjidhjeve më të mira dhe më efektive kundër sulmeve ndaj sistemin imunitar.

Organizing team

Janine
Mehmeti

Organizer

Aulone
Memeti

Co-organizer
  • Hana Marku
    Outreach Speakers Coordinator
  • Plarentina Desku
    Speaker Curator & Storyteller