மிக்கோ ஹைப்போனென்:
NSA எப்படி உலக நம்பிக்கைக்கு துரோகம் செய்தது — இது செயல்படவேண்டிய நேரம்

TEDxBrussels · 19:18 · Filmed Oct 2013
Watch next...
Mikko Hypponen: Three types of online attack
arrow

Share this idea

1,509,938
Total views
TED Talks are free
thanks to support from

சமீபத்திய நிகழ்வுகள் அமெரிக்கா, வெளிநாட்டினர் மீது செய்யும் பொதுப்படையான கண்காணிப்புகளை அடிகோடிட்டு காண்பித்தது. எந்த வெளிநாட்டவர் குறித்த தரவும் அமெரிக்கா வழியாக செல்லுமானால், அவர் மேல் தவறு இழைத்ததற்க்கான சந்தேகம் இருந்தாலும் இல்லாவிடினும் கண்காணிக்கபடுவார் . Miko Hypponen சொல்கிறார் இதன் பொருள் என்னெவென்றால் உலகளவில் இணையத்தளம் பயன்படுத்துபவர்கள் எல்லோரையும் கண்காணிக்கிறார்கள் என்பது தான்: உலகின் தகவல் பரிமாற்ற தேவைகளுக்கு அமெரிக்காவை தவிர்த்து ஒரு மாற்று,தேவை என்பது தான்.

Cybersecurity expert
As computer access expands, Mikko Hypponen asks: What's the next killer virus, and will the world be able to cope with it? And also: How can we protect digital privacy in the age of government surveillance? Full bio
This talk was presented to a local audience at TEDxBrussels, an independent event. TED editors featured it among our selections on the home page.

Discuss

514 comments

Enthusiastically agree? Respectfully beg to differ? Have your say here.

2000 characters remaining
Don't have an account? Sign up now — it's fast and free.
Sort comments by
There are currently no comments for this talk.