گیور تالی درباره پنج چیز خطرناک برای بچه ها صحبت می کند.

5,552,454 views |
Gever Tulley |
TED2007
• March 2007