အလုပ်မှ နားခဲ့တဲ့နောက် အလုပ်ခွင်ပြန်ဝင်နည်း။

3,708,960 views |
Carol Fishman Cohen |
TEDxBeaconStreet
• November 2015