جهان رو به بهتر شدن است یا بدتر شدن؟ بیایید نگاهی به اعداد بیندازیم

4,667,969 views |
استیون پینکر |
TED2018
• April 2018