Tại sao những công trình kiến trúc của tương lai được định hình bởi ... chính bạn

4,119,401 views | Marc Kushner • TED2014