The exciting, perilous journey toward AGI

1,128,849 views |
Ilya Sutskever |
TEDAI 2023
• October 2023