Amy Cuddy: Ngôn ngữ cơ thể hình thành nên con người bạn

70,732,916 views |
Amy Cuddy |
TEDGlobal 2012
• June 2012