Pranav Mistry: Tiềm năng to lớn của công nghệ Giác Quan Thứ Sáu

19,527,707 views |
Pranav Mistry |
TEDIndia 2009
• November 2009