موفقیت واقعی شناخت دقیق محدودیت‌های شخصی و نگذشتن از آن‌هاست | پروانه کاظمی | TEDxZNU

Parvaneh Kazemi |
TEDxZNU
• November 2019