Điều gì xảy ra nếu bạn không đặt điện thoại ở chế độ máy bay? - Lindsay DeMarchi

2,397,500 views |
Lindsay DeMarchi |
TED-Ed
• August 2023