پیوند مدفوع چیست و چگونه انجام می‌شود؟ - کاترین ام. استفنسون و دیوید ال. ساسکیند

360,014 views |
کاترین ام. استفنسون و دیوید ال. ساسکیند |
TED-Ed
• April 2023