1,630,218 views | دیتا قَتابی • TED2018

روشی نوین برای نظارت بر علائم حیاتی افراد (که می‌تواند از میان دیوار هم بگذرد)