અબજો વર્ષોની એકવિધતા પછી, બ્રહ્માંડ જાગૃત થઈ રહ્યું છે

2,256,448 views |
ડેવિડ ડutsશ |
TED2019
• April 2019