ઇન્ટરનેશનલ સ્પેસ સ્ટેશન પર રહેવાનું કેવું છે

549,460 views |
કેડી કોલમેન |
TED2019
• April 2019