പ്രപഞ്ച വിജ്ഞാനത്തെ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന അപൂര്‍വ്വ ഗാലക്സി

2,691,496 views |
ബുര്‍ചിന്‍ മുത്‍ലു ബക്ടില്‍ |
TED2018
• April 2018