آسیه حاتمی | چهار اقدام برای نتيجه گرفتن از سال‌هایی كه صرف اخذ مدارك آموزشی مي‌كنيم | تداکس‌تهران

Aseyeh Hatami |
TEDxTehran
• July 2019