وید دیویس در مورد فرهنگهای در حال انقراض

4,882,859 views |
Wade Davis |
TED2003
• February 2003