Vik Muniz teller ve sekerle sanat icra ediyor.

1,499,198 views |
Vik Muniz |
TED2003
• February 2003