Vik Muniz teller ve sekerle sanat icra ediyor.

1,491,647 views |
Vik Muniz |
TED2003
• February 2003