Terry Moore: Làm thế nào để buộc dây giày

8,114,252 views | Terry Moore • TED2005