സ്റ്റീവൻ പിൻകർ:
സ്റ്റീവന്‍ പിന്കനര്‍: ഹിംസയെക്കുറിച്ചുള്ള മിഥ്യകള്

TED2007 · 19:15 · Filmed Mar 2007
Watch next...
Steven Levitt: The freakonomics of crack dealing
arrow

Share this idea

1,944,223
Total views
TED Talks are free
thanks to support from

സ്റ്റീവന്‍ പിന്കര്‍ ബൈബിളിന്റെകാലം മുതല്‍ ഇന്നുവരെയുള്ള ഹിംസയുടെ തളര്ച്ച യുടെ കണക്കുവിവരിക്കുന്നു, ഇറാക്കിലെയും, ഡാര്ഫൂറിലെയും ഹിംസയുടെകാലത്ത് ഇതുവൈകൃതവും, താര്ക്കികവുമല്ലാതായിതോന്നാം, എന്നിരുന്നാലും മനുഷ്യകുലത്തിന്റെ ഏറ്റവും സമാധാനപരമായകാലത്താണു നാമിന്നു ജീവിക്കുന്നതു.

Psychologist
Steven Pinker questions the very nature of our thoughts — the way we use words, how we learn, and how we relate to others. In his best-selling books, he has brought sophisticated language analysis to bear on topics of wide general interest. Full bio
This talk was presented at an official TED conference, and was featured by our editors on the home page.

Discuss

675 comments

Enthusiastically agree? Respectfully beg to differ? Have your say here.

2000 characters remaining
Don't have an account? Sign up now — it's fast and free.
Sort comments by
There are currently no comments for this talk.