تاریخ در مقابل کشور‌گشایی به نام تیمور لنگ - استفانی هانچل اسمیت

843,876 views |
استفانی هانچل اسمیت |
TED-Ed
• April 2022