استفان سگمیستر با ما درباره طراحی شاد صحبت می کند

2,347,922 views | Stefan Sagmeister • TED2004