4,379,176 views | Simone Giertz • TED2018

Miért alkossunk haszontalan tárgyakat?