سلمان خان:بیایید از ویدئو استفاده کنیم تا آموزش را دوباره اختراع کنیم

6,152,198 views |
Sal Khan |
TED2011
• March 2011