سلمان خان:بیایید از ویدئو استفاده کنیم تا آموزش را دوباره اختراع کنیم

6,087,941 views | Sal Khan • TED2011