TEDSalon 2009 Compassion
tháng 10 năm 2009
|319K views

Cuộc cách mạng về lòng trắc ẩn

Robert Wright

Become a Member

Join now