Define yourself | Priyanka Yoshikawa | TEDxKyoto

53,904 views |
Priyanka Yoshikawa |
TEDxKyoto
• November 2018