A Paradigm Shift

Preethi Srinivasan |
TEDxYouth@SSVM
• June 2022