பிரணவ் மிஸ்த்ரி : ஆறாவது அறிவு பொறியியல் வளர்ச்சியினால் சாத்தியகூறுகள்

19,545,666 views |
Pranav Mistry |
TEDIndia 2009
• November 2009