ပါရနာ့(ဗ်) မစ်(စ်)ထရီ၊ ဆဌမအာရုံနည်းပညာ၏ စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ရာ အလားအလာ

19,527,137 views |
Pranav Mistry |
TEDIndia 2009
• November 2009