လွတ်လပ်တဲ့ ကမ္ဘာမှာ သရော်ခြင်း ဟာသလိုအပ်ခြင်း။

555,164 views |
Patrick Chappatte |
TEDSummit 2019
• July 2019