493,283 views | نایجل هیوز • TED-Ed

آیا این‌ها موفق‌ترین جانوران از گذشته تا به امروز هستند؟