ناتان ولف: چه چیزی برای کشف کردن باقی مانده؟

987,582 views | Nathan Wolfe • TED2012