ناتان ولف: چه چیزی برای کشف کردن باقی مانده؟

993,696 views |
Nathan Wolfe |
TED2012
• February 2012