എന്നോട് ബുദ്ധിമാനെപ്പോലെ സംസാരിക്കൂ.

2,922,438 views |
മെലിസ്സ മാർഷൽ |
TEDGlobal 2012
• June 2012