End of evolution: transforming medicine through AI to reverse disease

Manolis Kellis • TEDxMIT