2,616,723 views | לואיזה נויבאואר • TEDxYouth@München

למה חשוב שתהפכו לפעילי אקלים