ဆေးပညာဆိုင်ရာဉာဏ်ရည်တုအလားအလာနှင့် ဇီ၀ဖြစ်စဉ်ပစ္စည်းများ

1,978,227 views | Leila Pirhaji • TED2019