Larry Smith: Tại sao bạn sẽ không thể lập nên đại nghiệp

7,227,897 views | Larry Smith • TEDxUW