کوین بالز: مبارزه با برده‌‌داری مدرن

1,201,863 views |
Kevin Bales |
TED2010
• February 2010