આપણી હવામાન તાવ માટે કટોકટીની દવા

1,928,332 views |
કેલી વેન્સર |
TEDSummit 2019
• July 2019